หลักสูตรฝึกอบรม Leadership Development - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Leadership Development

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เนื่องจากผู้บริหาร ได้แก่ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่งขององค์กร ทั้งในงานปัจจุบันที่ต้องขับเคลื่อนผลงานให้ประสบผลสำเร็จ และอนาคตที่จะสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญและขับเคลื่อนองค์กรในภาพกว้าง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หลายองค์กรยังไม่เคยสร้างขีดความสามารถที่คาดหวังอย่างแท้จริงให้กับคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาเข้าใจทิศทาง และสิ่งที่ต้องพัฒนาตนเอง หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์องค์กรของคุณแบบเฉพาะเจาะจงว่า model ของผู้บริหารขององค์กรคุณเป็นแบบไหน 
   โดยการอบรมนี้ ที่ปรึกษาจะช่วยคุณออกแบบ Leadership Competency ให้กับคุณและสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง ทั้งในส่วนการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบขีดความสามารถของผู้บริหารในองค์กร สามารถนำ model ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดในการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารที่ถูกต้อง การพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมาย แนวคิดของ Leadership Competency 
2. กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง Leadership Competency
3. การนำ Leadership competency ไปใช้
      3.1 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารที่ถูกต้อง
      3.2 การประเมินผู้บริหารรายบุคคลเพื่อพัฒนา
      3.3 วิธีการพัฒนาผู้บริหารแบบรายบุคคล
      3.4 การเชื่อมโยงกับ Career Development

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย และ ฝึกปฎิบัติ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม