หลักสูตรฝึกอบรม Leadership for facilitation - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Leadership for facilitation

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการความรู้ (KM Facilitator) นั้น นอกจากความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นเล่าถึงความรู้ความสามารถของตนออกมา แต่มากกว่านั้น ภาวะผู้นำที่เหมาะสม และการ สร้าง empower ให้สมาชิกในกลุ่ม มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จะสามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ แบบกลุ่มให้เกิดบรรยากาศที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ และตรวจสอบกันและกันอย่างกัลยาณมิตร
การพัฒนาอำนาจในตนเอง เพื่อใช้อำนาจร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการเรียนรู้ นอกจากสามารถดึงความรู้ภายใน (implicit knowledge) ออกมาได้อย่างเต็มที่ได้แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถเอื้อให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีอิสระในการนำเสนอความคิด และมีความมั่นใจในการรับข้อเสนอแนะ สามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากมุมมองอื่นๆ ซึ่งช่วยให้องค์ความรู้ที่ได้มา มีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น
การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเสริมภาวะผู้นำให้แก่ผู้อื่น (empower) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการจัดกระบวนการ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อทำให้การเรียนรู้แบบกลุ่ม กลายเป็นองค์ความรู้ที่มีมุมมองของทุกส่วนในองค์กร อันเป็นประโยชน์สูงสุดของการจัดการการเรียนรู้ในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้ที่มาของอำนาจ และการใช้อำนาจแบบต่างๆ เพื่อการสร้างพื้นที่การเรียนรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาอำนาจภายในของตนเอง และผู้อื่น (empower)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ และจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาอำนาจภายในของผู้อื่น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อำนาจและการใช้อำนาจ
      อบรม สัมมนา อำนาจแบบต่างๆ และแหล่งอำนาจ
      อบรม สัมมนา ผลจากการใช้อำนาจต่อกระบวนการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติภายในของผู้นำ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ยืน-นั่ง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : รับรู้ถึงความรู้สึกของความกดดันจากการนำแบบต่างๆ อันส่งผลต่อการเรียนรู้
การพัฒนาอำนาจภายใน เพื่อใช้อำนาจร่วม
      อบรม สัมมนา ผลของการใช้อำนาจร่วม ต่อกระบวนการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของผู้นำที่สามารถใช้อำนาจร่วม
      อบรม สัมมนา การพัฒนาอำนาจภายใน ในตัวผู้อื่น
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฟัง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : รับรู้ถึงการมีอำนาจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้จากการ empower ของผู้นำ
การใช้ทักษะ และกระบวนการเพื่อพัฒนาอำนาจภายใน
      อบรม สัมมนา วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การใช้ทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาอำนาจภายในในตัวผู้อื่น
      อบรม สัมมนา พื้นที่ใช้อำนาจร่วม เพื่อพัฒนาอำนาจภายใน ในองค์กร
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของ facilitator เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อกาเรียนรู้ในองค์กร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรื่องภาวะผู้นำ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : ฝึกทักษะต่างๆ และเรียนรู้ถึงคุณลักษณะที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรค ต่อภาวะผู้นำ และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม