หลักสูตรฝึกอบรม Leading Your Team - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / Leading Your Team

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในโลกแห่งการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 นี้ เราทุกคนต่างยอมรับว่า ผู้นำทีมเป็นบุคคลที่สำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของทีม ด้วยเหตุนี้ถ้าผู้นำทีมคนใดที่ขาดซึ่งทักษะการบริหารจัดการที่ดีแล้วละก็ เชื่อมั่นได้เลยว่าจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ตรงกันข้ามหากผู้นำทีมคนใดมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี ปัญหาใหญ่ ๆ ก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปได้ โดยทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญ ก็คือ
   1. ทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   2. ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
   3. ทักษะการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
   4. ทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving and Decision Making)
   5. ทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ (Creative Thinking for Process Improvement)
   และสิ่งสำคัญที่ผู้นำทีมต้องมีความเข้าใจ ก็คือ ความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้เห็นภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการบริหารจัดการทั้ง 5 ประการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต้องเผชิญในยุคโลกาภิวัตน์
2. ทักษะการบริหารจัดการ 5 ประการ สำหรับผู้นำทีม 
       ทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
       ทักษะการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving and Decision Making)
       ทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ (Creative Thinking for Process Improvement)
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
4. การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
       วินัย 5 ประการแห่งองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization)
       กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์ค

แนวทางในการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC) 
       โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
       โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
       โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการบริหารการบริหารจัดการการคิดเชิงระบบ

แสดงความคิดเห็น