หลักสูตรฝึกอบรม Lean Basic - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Lean Basic

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรียนรู้ภาพรวมระบบลีน การคิดแบบลีน กระบวนการบริหาร/ดำเนินการโรงงานลีน และเครื่องมือที่สำคัญพร้อมกับการเลือกที่เหมาะสมในการทำการพัฒนาหรือแก้ปัญหาแต่ละแบบ

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจการคิดแบบลีน และ กระบวนการทำงานแบบลีน
2. เรียนรู้แนวทางการค้นหาและแยกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกจากกัน
3. รู้จักเครื่องมือลีนเพื่อการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อกำจัดจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Lean Concept แนวทาง ระบบลีน
 Lean Thinking กระบวนการคิดแบบลีน
 Lean Benefit ประโยชน์ของการดำเนินการระบบลีน
 5 Steps of Lean 5 ขั้นตอนการทำลีน
3MU 3 อุปสรรคงาน
 7 Waste 7 ของเสียที่ลูกค้าไม่จ่าย
 Waste Identification การค้นหาของเสียและเรียงลำดับความสำคัญ
 Visual Factory โรงงานเห็น เข้าใจ เข้าถึง สิ่งที่ทำ
 VSM สายธารแห่งคุณค่า
 Leveling การปรับเรียบสายการผลิต
 Takt time การคำนวณเวลาการผลิต
 Production flow รูปแบบการไหลของกระบวนการผลิต
 Kanban System ระบบการ์ดการผลิต
 Pull System ระบบการดึงงาน (สินค้า) โดยลูกค้า
Kaizen การทำการพัฒนาจุดย่อยอย่างต่อเนื่อง
 Standardize การทำมาตรฐานการทำงาน
 SMED การร่นเวลาการปรับเปลี่ยนรุ่น
 Poka Yoke ระบบเตือน และระบบรับรู้การเตือน

ข้อมูลที่ควรเตรียม ก่อนการอบรม
ขั้นตอนการไหลของการผลิต (Production Process)
ข้อมูลเชิงตัวเลขต่างๆ ของโรงงาน
ขั้นตอนการทำงานในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ (ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการทำกิจกรรมและฝึกวิเคราะห์)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม