หลักสูตรฝึกอบรม Lean Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Lean Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   แนวคิด Lean Management คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) 


   ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในมิติของคุณภาพงานในด้าน Time, Quality และ Cost 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ? 
2. วิถีการทำงานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกำเนิดแนวคิด Lean 
3. หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ 

4. กรอบคิด Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

5. การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทำงาน
6. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

7. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H

8. เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด“ECRS”

หัวข้อ / กิจกรรมการเรียนรู้
 ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ?
วิถีการทำงานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกำเนิดแนวคิด Lean
หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ
กรอบคิด Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
      อบรม สัมมนา D – Define (การกำหนดหัวข้อ)
      อบรม สัมมนา M – Measure (การสำรวจสภาพปัจจุบัน)
      อบรม สัมมนา A – Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา)
      อบรม สัมมนา I – Improvement (การปรับปรุง)
      อบรม สัมมนา C – Control (การควบคุม)
การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทำงาน
Workshop 1: ฝึกกำหนดหัวข้อ และการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน 
การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes
การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H
เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”
Workshop 2: ฝึกค้นหาความสูญเสียในการทำงาน และคิดวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานจาก VDO กรณีศึกษา “ร้านอาหาร”
สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยาย40%
2. เรียนรู้ผ่าน Clip VDO, Game และWorkshop 60%

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Toyota Wayการปรับปรุงงานlean

แสดงความคิดเห็น