หลักสูตรฝึกอบรม Lean Six Sigma White Belt - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Lean Six Sigma White Belt

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การบริหารคุณภาพด้วยหลัการ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัท Motorola บริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเลคทรอนิกส์ และโทรคมนาคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 หลังจากได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าหลักการของ Six Sigma ช่วยให้บริษัทควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ขึ้นมากโดยใช้หลักการทางสถิติที่พัฒนาขึ้นมากจากวิธีการควบคุมคุณภาพก่อนหน้า วิธีการของ Six Sigma จึงได้ถูกนำไปใช้ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมการผลิต
ปัจจุบันหลักการควบคุมคุณภาพด้วย Six Sigma ได้ถูกพัฒนาให้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อรวมกับหลักการของ LEAN Management หลักการของ Six Sigma จึงกระจายไปสู่อุตสาหกรรมบริการ สาธารณสุข การเงิน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจะใช้ Six Sigma ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์
 ความเชี่ยวชาญในการนำ Lean Six Sigma ไปใช้ถูกแบ่งออกเป็นระดับขั้น ตั้งแต่ระดับแรกเข้า (White Belt) ระดับมือใหม่ (Yellow Belt) ระดับปฏิบัติการ (Green Belt) ระดับผู้รับผิดชอบโครงการ (Black Belt) จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ (Master Black Belt) และผู้บริหาร (Champion or Sponsor)
ความรู้เรื่อง Lean Six Sigma ระดับ White Belt นับเป็นความรู้ด้านการทำงานเบื้องต้นที่พนักงานใหม่ทุกคนที่เริ่มเข้าทำงานควรจะได้ทราบก่อนเข้าทำงานจริง
เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการของการบริหารคุณภาพเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการนำหลักการของ Lean Six Sigma มาใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนทำอยู่
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเครื่องมือทางความคิดเบื้องต้น และวิธีการนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 Lean Six Sigma คืออะไร?
      - วิวัฒนาการของ Lean และ Six Sigma มาจากไหน?
      - Lean Six Sigma เปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างไร?
      - ระดับความเชี่ยวชาญของ Lean Six Sigma (White Belt, Yellow Belt, Black Belt, Mater Black Belt, และ Champion)
      - อะไรคือ Lean Six Sigma White Belt
พื้นฐานของ Lean Six Sigma
      - หลักการของ PDCA
      - หลักการของ 80/20, 5S+ และ Visual Control
      - Kaizen คืออะไร และสำคัญอย่างไร
      - เครื่องมือทางความคิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทำงาน Basic 7 QC Tools+
      - หลักการของ LEAN Management

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง ร่วมกับ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม