หลักสูตรฝึกอบรม Lean Six Sigma Yellow Belt - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Lean Six Sigma Yellow Belt

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การบริหารคุณภาพด้วยหลัการ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัท Motorola บริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเลคทรอนิกส์ และโทรคมนาคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 หลังจากได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าหลักการของ Six Sigma ช่วยให้บริษัทควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ขึ้นมากโดยใช้หลักการทางสถิติที่พัฒนาขึ้นมากจากวิธีการควบคุมคุณภาพก่อนหน้า วิธีการของ Six Sigma จึงได้ถูกนำไปใช้ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมการผลิต
ปัจจุบันหลักการควบคุมคุณภาพด้วย Six Sigma ได้ถูกพัฒนาให้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อรวมกับหลักการของ LEAN Enterprise หลักการของ Six Sigma จึงกระจายไปสู่อุตสาหกรรมบริการ สาธารณสุข การเงิน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจะใช้ Six Sigma ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์
 ความเชี่ยวชาญในการนำ Lean Six Sigma ไปใช้ถูกแบ่งออกเป็นระดับขั้น ตั้งแต่ระดับแรกเข้า (White Belt) ระดับมือใหม่ (Yellow Belt) ระดับปฏิบัติการ (Green Belt) ระดับผู้รับผิดชอบโครงการ (Black Belt) จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ (Master Black Belt) และผู้บริหาร (Champion or Sponsor)
พัฒนาผู้เข้าอบรมจากระดับ White Belt ขึ้นสู่อีกขั้นหนึ่งของการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ Yellow Belt
การบริหารข้อมูลด้วยหลักสถิติ
การใช้หลักการของ LEAN Management เพื่อกำจัดสิ่งสูญเปล่าในการทำงาน 8 อย่าง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการนำหลักการของ Lean Six Sigma มาใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนทำอยู่
ผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมระดับ White Belt มาแล้วหรืออย่างน้อยต้องทราบเครื่องมือคุณภาพ Basic 7 QC Tools+

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

ทบทวนความรู้ Lean Six Sigma White Belt
ระดับ Yellow Belt ต้องรู้อะไรบ้าง
การใช้สถิติมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
การกำจัดสิ่งสูญเปล่า 8 ประการของ LEAN Management
การสร้าง Process Mapping
A3 Project Management

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง ร่วมกับ Workshop โดยแบ่ง Workshop/Lecture = 50/50

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม