หลักสูตรฝึกอบรม Lean Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Lean Thinking

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการคิดแบบลีน เข้าใจถึงกระบวนการหลักและการมองภาพกว้างแบบลีนเพื่อการเลือกทำและการตรวจสอบทีละส่วนแบบไคเซ็น เพื่อการบริหารงานแบบองค์รวมโดยการปรับพัฒนาทีละส่วนย่อยและมีผลองค์รวมต่อทั้งองค์กร รวมถึงการทดลองคิดจากสถานการณ์จริงว่าสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดได้อย่างไร

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจระบบการคิดแบบลีน
2. เรียนรู้แนวทางพัฒนาโรงงานโดยใช้กิจกรรมลีน/ ไคเซน
3. เรียนรู้การแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่ากับไม่มีคุณค่าและเครื่องมือในการจัดการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Lean Concept หัวใจสำคัญของระบบลีน บ่งบอกภาพองค์รวมของระบบลีน และใจความหลักของหลักการของลีน เพื่อจุดประกายความคิดให้ทำอย่างไรเพื่อเกิดคุณค่าสูงสุดต่อสินค้าและ/หรือบริการ โดยคุณค่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้ายินดีจ่าย
How to think as Lean คิดแบบลีนทำอย่างไร เมื่อทราบหลักการของระบบลีนแล้ว ทำอย่างไรคนในองค์กรของเราจะคิดแบบลีน ทำอย่างไรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คิดแบบลีนได้ หัวข้อนี้มีคำตอบ
 Benefit of Lean ประโยชน์ของลีน สงสัยหรือไม่ว่า เมื่อรู้หลักการ รู้วิธีคิดแบบลีนแล้วมีประโยชนอย่างไรต่อองค์กร และแม้แต่ต่อตัวผู้เรียนเอง ดังนั้นหัวข้อนี้จะบอกว่า เมื่อรู้ ต้องคิดเป็น แล้วสุดท้ายต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้
Benefit of Kaizen ประโยชน์ของไคเซ็น ระบบลีนนั้นเป็นระบบใหญ่ซึ่งทำให้เห็นผลต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้การทำไคเซ็น ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อยๆ เห็นผลง่าย ใช้เวลาไม่นาน และสำคัญมากคือทำไคเซ็นให้มีประโยชน์สูงสุดคือต้องทำให้เห็นภาพกว้างของระบบลีน
3 Mu and 7 Wastes 3 อุปสรรคและ 7 ของเสีย Muda Mura Muri คือ 3 อุปสรรคหลักในการทำให้เกิดคุณค่า ซึ่งประกอบไปด้วย การทำงานเกินกำลัง, ความต้องการที่ปรับเปลี่ยนเสมอ, และของสียทั้ง 7 เช่น สินค้าคงคลัง, การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น, ขั้นตอนที่มากเกินไป, การผลิตเกินความต้องการ, เกินเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น, สินค้ามีตำหนิ, และการใช้เวลามากเกินไปในการเปลี่ยนรุ่นผลิต)
 Lean Tools จับคู่เครื่องมือแก้ปัญหา เมื่อรับรู้ปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานแล้ว ต้องรู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับแต่ละปัญหา
Waste Identify แยกแยะของเสียในโรงงาน (Work Shop)
What to do? นำเสนอแนวคิดที่ควรทำ

2 หัวข้อนี้ (Waste Identify และ What to do?) คือการทดลองใช้สิ่งที่เรียนมาทำงานจำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้หลักการใช้

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม