หลักสูตรฝึกอบรม Lean and Six Sigma - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Lean and Six Sigma

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   แนวคิด Lean & Six Sigma คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ และความผันแปรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)
Lean & Six Sigma
   ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean and Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean and Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ?
2. วิถีการทำงานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกำเนิดแนวคิด Lean
3. หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ 
Lean & Six Sigma
4. กรอบคิด Six Sigma ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
Lean & Six Sigma
5. การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทำงานด้วย Valued Stream Mapping และ Process Mapping 
6. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes 
Lean & Six Sigma
7. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H
Lean & Six Sigma
8. เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS” 
Lean & Six Sigma
9. การวิเคราะห์ Value Added Activities / Non-Value Added Activities 
10. การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ Process Capability (Cpk) และความสามารถในการควบคุมกระบวนการด้วย Histogram, Control Chart 
11. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย Fishbone (Why-Why)

วิธีการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานระดับผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Toyota Waysix sigmalean

แสดงความคิดเห็น