Advance Course Life and Performance Coaching

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / Life and Performance Coaching

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การโค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ชช่วยพาผู้อื่นออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของโค้ชชี่ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของโค้ชชี่ออกมาด้วยการที่ทำให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการด้วยตัวของเขาเอง ทำให้การลงมือนำไปสู่เป้าหมายนี้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างไร
ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการโค้ชชิ่ง จะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะที่ต้องพัฒนา คือ
       การใช้คำถาม(Questioning Skill)
       การรับฟัง (Listening Skill)
       การสื่อสารที่ดี (Communication Skill)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ
       ความคิด ความรู้สึก (Life)
       ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
ดังนั้น Life & Performance Coaching จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานของตัวเองตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะแรงผลักดันเกิดจากความคิด ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างการกระทำแล้วเกิดเป็นผลงานภายนอก
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้เพื่อช่วยให้โค้ชชีมีแนวทางของตัวเองด้วยนั้น การสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองในแต่ละกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชต้องกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางของตัวเองในการดำเนินการโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางของการโค้ชชิ่งอย่างง่ายๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะที่สำคัญของโค้ชด้านต่างๆ และสามารถนำกลับไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองหลังการฝึกอบรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองได้พอเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เกิดความชำนาญต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการโค้ชชิ่งด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและ Role Playing ต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม เกิดเป็นความเข้าใจด้วยตัวเองตาม Style ตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ความชัดเจนในโลกของการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช (What is Coaching)
       ความหมายที่แท้จริงของบทบาทโค้ชงาน
       หลักการและแนวความคิดของโค้ช
       โค้ชคือใคร?...ใครคือโค้ชกันบ้าง?
       Workshop: สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
 ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมืออาชีพ
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การรับฟังเชิงรุกเข้าใจโค้ชชี่ (Active Listening)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Rapport)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรมย่อย : ฝึกฝนการใช้ทักษะประเภทต่างๆ
       Role Playing : การฝึกโค้ชชิ่งตามแนวทางเบื้องต้น
 แก่นสำคัญของ Life & Performance Coaching
       หัวใจสำคัญของ Life Coaching
       หัวใจสำคัญของ Performance Coaching
       การโค้ชชิ่งตาม GROW Model
       การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง (Coaching Tools)
       Role Playing : การโค้ชชิ่งแบบ 3 บทบาท
 เทคนิคการสร้างแนวทางการโค้ชด้วยตัวเอง
       การประเมินโค้ชชี่ด้วยเทคนิค (Assessment)
       การกำหนดเป้าหมายของโค้ชชี่ (Goal Setting)
       การสร้างกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม
การเข้าใจความหมายของการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างแท้จริง 
ทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการนำไปฝึกฝนต่อไป
กระบวนการการโค้ชชิ่งที่เป็นสากลอย่างแท้จริง 
ความรู้สึกของการเป็นโค้ชตาม Style ตัวเอง
แนวทางการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง 
สนุกและอยากพัฒนาการเป็นโค้ชเพิ่มขึ้นทันที

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารที่สนใจการเป็นโค้ช
ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 หัวหน้างานที่มีหน้าที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Performance Coachingเครื่องมือการโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น