หลักสูตรฝึกอบรม Life and Performance Coaching - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม Life and Performance Coaching

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การโค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ชช่วยพาผู้อื่นออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของโค้ชชี่ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของโค้ชชี่ออกมาด้วยการที่ทำให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการด้วยตัวของเขาเอง ทำให้การลงมือนำไปสู่เป้าหมายนี้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างไร
ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการโค้ชชิ่ง จะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะที่ต้องพัฒนา คือ
      การใช้คำถาม (Questioning Skill)
       การรับฟัง (Listening Skill)
       การสื่อสารที่ดี (Communication Skill)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ
       ความคิด ความรู้สึก (Life)
       ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
      ดังนั้น Life and Performance Coaching จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานของตัวเองตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะแรงผลักดันเกิดจากความคิด ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างการกระทำแล้วเกิดเป็นผลงานภายนอก
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้เพื่อช่วยให้โค้ชชีมีแนวทางของตัวเองด้วยนั้น การสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองในแต่ละกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชต้องกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางของตัวเองในการดำเนินการโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางของการโค้ชชิ่งอย่างง่ายๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะที่สำคัญของโค้ชด้านต่างๆ และสามารถนำกลับไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองหลังการฝึกอบรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองได้พอเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เกิดความชำนาญต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการโค้ชชิ่งด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและ Role Playing ต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม เกิดเป็นความเข้าใจด้วยตัวเองตาม Style ตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ความชัดเจนในโลกของการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช (What is Coaching)
       ความหมายที่แท้จริงของบทบาทโค้ชงาน
       หลักการและแนวความคิดของโค้ช
       โค้ชคือใคร?...ใครคือโค้ชกันบ้าง?
       Workshop: สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
 ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมืออาชีพ
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การรับฟังเชิงรุกเข้าใจโค้ชชี่ (Active Listening)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Rapport)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรมย่อย : ฝึกฝนการใช้ทักษะประเภทต่างๆ
       Role Playing : การฝึกโค้ชชิ่งตามแนวทางเบื้องต้น
 แก่นสำคัญของ Life & Performance Coaching
       หัวใจสำคัญของ Life Coaching
       หัวใจสำคัญของ Performance Coaching
       การโค้ชชิ่งตาม GROW Model
       การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง (Coaching Tools)
       Role Playing : การโค้ชชิ่งแบบ 3 บทบาท
 เทคนิคการสร้างแนวทางการโค้ชด้วยตัวเอง
       การประเมินโค้ชชี่ด้วยเทคนิค (Assessment)
       การกำหนดเป้าหมายของโค้ชชี่ (Goal Setting)
       การสร้างกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม
การเข้าใจความหมายของการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างแท้จริง 
ทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการนำไปฝึกฝนต่อไป
กระบวนการการโค้ชชิ่งที่เป็นสากลอย่างแท้จริง 
ความรู้สึกของการเป็นโค้ชตาม Style ตัวเอง
แนวทางการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง 
สนุกและอยากพัฒนาการเป็นโค้ชเพิ่มขึ้นทันที

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารที่สนใจการเป็นโค้ช
ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 หัวหน้างานที่มีหน้าที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

        สรุปหลักสูตรขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เรียนรู้เรื่องความชัดเจนในโลกของการโค้ชชิ่ง (Coaching) และทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมืออาชีพ เจาะลึกแก่นสำคัญของ Life and Performance Coaching ปิดท้ายด้วยเทคนิคการสร้างแนวทางการโค้ชด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร