หลักสูตรฝึกอบรม MQ-SQ-EQ - หลักสูตร 1 วัน
(Moral QUOTIENT - Spiritual QUOTIENT - Emotional QUOTIENT)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม MQ-SQ-EQ (Moral QUOTIENT - Spiritual QUOTIENT - Emotional QUOTIENT)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความสำเร็จในการบริหารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่องหลักการและวิธีการบริหารเท่านั้น หากแต่การพัฒนาศักยภาพของตน ทางด้านการมี MQ = MORAL QUOTIENT - จริยธรรม คุณธรรม SQ = Spiritual QUOTIENT ความฉลาดทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงบริหารอารมณ์ หรือ EQ = Emotional QUOTIENT ก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งด้วย ซึ่งในเชิงจิตวิทยาในการบริหารสมัยใหม่ มีประเด็นในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวที่น่าสนใจใน 2 เรื่อง ประการแรก คือการบริหาร หรือการเพิ่มศักยภาพ MQ – SQ - EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางจริยธรรม คุณธรรมทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงด้านการจัดการอารมณ์ที่สูงขึ้น ประการที่ 2 คือการดึงพลังของจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมาใช้เพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
   ทางวิทยากร จึงได้พัฒนาหลักสูตร “MQ – SQ - EQ” ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการความฉลาดรู้ทางอารมณ์ คือการรู้จักสภาวะอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ จนสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถนำพลังของจิตใจ หรือจิตใต้สำนึกมาใช้ในการพัฒนาทั้งตนเอง การทำงาน และพัฒนาทีมงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. MQ = MORAL QUOTIENT - จริยธรรม คุณธรรม
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนา MQ ของตน และทีมงานในองค์กร
2. หลักการสร้าง MQ ด้วย การรับรู้ (Awareness) และสติ (Mindfulness) กิจกรรมแรกคือ S = Self and Team Awareness การรู้จักตนเอง และทีมงาน อย่างถ่องแท้
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
กิจกรรม สนุกสนานกับ ค้นหาตัวตนของเรา และทีมงาน คุณธรรม และจริยธรรมที่ควรมีร่วมกัน
3. I = Inspiration สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงานในการสร้าง MQ ด้วย หาแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม (Role Model) 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อค้นหาด้วยการระดมสมอง และทราบถึงว่าอะไรบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำมาใช้ในการกระตุ้นจูงใจให้เกิดพลังในตนเอง และทีมงาน กิจกรรม Role Model
4. M = Manage Emotion ฝึกทักษะการบริหารอารมณ์ ด้วยการเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strength) ของตนและจุดแข็งของทีมงานของเรา เพื่อนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
      อบรม สัมมนา เพื่อทราบเทคนิค และฝึกทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงของทีมงาน กิจกรรม ทำแบบประเมิน EQ 
5. P = Present พลังแห่งปัจจุบัน ของขวัญที่เราจะได้พบประสบตลอดเวลา เพื่อเสริมสร้าง MQ – SQ - EQ 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
      อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบัน (Power of Now) ในการทำงาน ร่วมประสานกับทีมงาน รวมถึงครอบครัว และการใช้ชีวิต
ชมวีดีโอประกอบ
6. L = Listen with Head and Heart การฟังแบบเข้าอกเข้าใจด้วยสมอง และหัวใจ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการฟังในการพัฒนาทักษะการฟัง และฝึกปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ 
กิจกรรม ฝึกการฟัง 4 ระดับ ด้วยสมองและหัวใจ เพื่อพัฒนา SQ - EQ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ทราบในการบรรยาย:การรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ เพื่อปรับใช้ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน พร้อมชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการฟัง
7. E = Enhance Social Skill การสร้างความสัมพันธ์ในทีมที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถดึงพลังสมอง และหัวใจ ที่โดดเด่นมาผสมผสานให้สอดคล้องกัน
กิจกรรม แข่งขันสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ ทั้งคุณภาพ และปริมาณ
ชมวีดีโอบุคคลสู้ชีวิตในการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
8. SQ = Spiritual QUOTIENT ความฉลาดทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน
บรรยาย และทำกิจกรรม 
      อบรม สัมมนา เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Self Identity)
      อบรม สัมมนา การยอมรับ (Acceptance)
      อบรม สัมมนา จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิต (Purpose and Values)
9. เข้าถึงพลังแห่งจิตใต้สำนึกในตนเอง เพื่อให้มีทั้ง ส่งผลให้มี MQ – SQ - EQ ที่ดี ช่วยให้สามารถ ทำงานได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ Workshop การออกแบบแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม MQ – SQ - EQ ที่ดี รวมถึงออกแบบแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน ได้ กิจกรรม สุนทรียสนทนา ภาษาใจ 
โดยผลัดกันพูดคุยถึงหัวข้อที่วิทยากรเสนอให้เพื่อช่วยชำระความคิด จิตใจ ปลดปล่อยปมในใจ และกล้าพูดความคิดที่ดีของตนเอง ปลดล็อคศักยภาพ เสริมพลังความมุ่งมั่น และตั้งใจในตน รวมถึงทีมงาน 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาให้มี MQ – SQ - EQ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น มีพลัง พร้อมจะเผชิญกับงานทุกรูปแบบ 
2. พัฒนาด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้สามารถเป็นแบบอย่างทั้งในระดับตนเอง และในทีมงาน 
3. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ สามารถสร้างอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และนั่งอยู่ในหัวใจคนรอบข้าง 
4. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ ทำลายปมด้อย และความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จสูงสุดของคุณเอาไว้ 
5. มีวุฒิภาวะทางจริยธรรม คุณธรรม ทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงด้านการจัดการอารมณ์ 
6. สามารถนำความรู้ในศาสตร์พลังจิตใต้สำนึก และ MQ – SQ - EQ รวมถึงวิธีการมองแบบอย่าง ผู้ที่เราชื่นชอบ เพื่อสร้างแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน

รูปแบบการอบรม

  บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม