หลักสูตรฝึกอบรม Marketing Fundamental for Front Staff - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Marketing Fundamental for Front Staff

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   การเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กรในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ทำให้พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะในด้านการตลาดที่เป็นเลิศ เพื่อสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ รวมถึงการทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำและอยู่กับองค์กรต่อไปในระยะยาว 
   ความรู้ด้านการตลาด เช่น การหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด คู่แข่ง นวัตกรรมทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์และแผนการตลาด ถือเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้พนักงานในระดับต่างๆและผู้บริหารระดับต้นตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความรู้ และสามารถด้านการตลาดในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้องค์กร ต้องทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีเลิศ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการตลาดให้แก่พนักงานการตลาด ให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างตรงจุด 
3. เพื่อสร้าง นวัตกรรมทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

      1. แรงบันดาลใจ เป้าหมายและความท้าทายของพนักงานการตลาด
      อบรม สัมมนา ปัจจัยภายในและภายนอก ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กร และสร้างความท้าทายแก่พนักงาน การตลาดที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
กิจกรรม วิเคราะห์แบรนด์ (Brand Analysis) ของ องค์กร หรือโครงการต่างๆ 
      2. บทบาทหน้าที่ของพนักงานด้านการตลาดแบบมืออาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ความท้าทายได้ 
กิจกรรม กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
      3. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านการตลาด (Marketing Mix : 4Ps + 4Cs) 
      4. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย (S-T-P)
ฝึกปฏิบัติ ตัวอย่างกรณีศึกษา และฝึกการนำเสนอ 
      5. การวิเคราะห์คู่แข่ง การกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และวิเคราะห์ความสามารถ ของตนเองเทียบกับคู่แข่ง ทำ SWOT Analysis 
ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ความสามารถของตนเองเทียบกับคู่แข่ง ด้วย SWOT Analysis 
      6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องการโฆษณา (Advertising) สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจขององค์กร การวัดประสิทธิภาพสื่อโฆษณา 
      7. การออกแคมเปญ เช่น การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกแบบแคมเปญ การกำหนดกิจกรรมแคมเปญ การจัดเก็บข้อมูลการตอบรับแคมเปญ การวิเคราะห์แคมเปญ 
ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มระดมสมองคิด และออกแบบแคมเปญในโครงการที่ตนดูแล ด้วย ข้อมูล Consumer Analysis
      8.การตลาดออนไลน์ (ONLINE Marketing) และ การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :CRM) และการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า(Customer Experience Management :CEM) ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงแนวทางการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

สรุป ถาม - ตอบ
บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิต โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคน มีส่วนร่วมห้องละประมาณ 24 ท่าน ประเมินผลโดยการฝึกปฏิบัติ และทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พนักงานการตลาด พนักงานในระดับต่างๆและผู้บริหารระดับต้น

วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการฝึกปฏิบัติ และทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิต โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วมห้องละประมาณ 24 ท่าน

พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
พนักงานการตลาด พนักงานในระดับต่างๆและผู้บริหารระดับต้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม