หลักสูตรฝึกอบรม Metaverse 101 โลกใบใหม่จักรวาลนฤมิตร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Metaverse 101 โลกใบใหม่จักรวาลนฤมิตร

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการกล่าวถึง Metaverse หรือจักรวาลนฤมิตร กันเป็นวงกว้าง และบ่อยครั้งมากขึ้น ความจริงแล้ว Metaverse คืออะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไร มีความสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหน
Metaverse เป็นโลกจริง โลกเสมือนจริง โลกเหนือจริง หรือโลกคู่ขนาน ? และจะส่งผลกระทบต่อเราหรือไม่ อย่างไร เป็นคำตอบที่หลายคนอยากเรียนรู้ อยากเข้าใจ และอยากรู้ว่า เราต้องมีการเตรียมตัว ปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ Competency ของตัวเองอย่างไร เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมแบบ Metaverse ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานได้ดี
สถานการณ์การกักตัวอยู่บ้าน ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ตามปกติ เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยี มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการใช้ชีวิตแบบเดิม ที่ใช้ชีวิตแบบออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบออนไลน์มากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ จากการวิจัย พบว่า 93% เห็นว่าในอนาคตเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น 76% ยอมรับว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตโดยไร้เทคโนโลยีไม่ได้อีกต่อไป
81% บอกว่า Digital Experience ของ Brand ส่งผลให้พวกเขาอยากซื้อสินค้าที่ร้านจริง และประเด็นสำคัญคือมีคนเพียง 38% บนโลกเท่านั้นที่เคยได้ยินคำว่า Metaverse และพอจะรู้ว่ามันคืออะไร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจใน Metaverse อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว และต่อยอดการทำงานให้สอดคล้องกับ Metaverse ได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำมาประยุกต์ใช้และพร้อมรับกับ Metaverse

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจากโลก Online ไปยังโลก Metaverse
       การเปลี่ยนผ่านของ Technology จาก Offline เป็น Online
       Digital Transformation ภายในองค์กร
       การเข้ามา ความหมายและแนวคิดของ Metaverse
       องค์ประกอบของ Metaverse
       การเริ่มต้นของจักรวาล Metaverse
       ความสัมพันธ์ของ Metaverse ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
       Workshop : คุณสามารถเรียนรู้ Metaverse และจะนำไปใช้กับองค์กรอย่างไร?
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของ Metaverse ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ พร้อมกรณีศึกษา
       กลุ่มธุรกิจ E-Commerce
       กลุ่มธุรกิจการลงทุน : FT, NFT
       กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม
       กลุ่มธุรกิจบันเทิง : เกม ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต
       กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
       กลุ่มธุรกิจการแพทย์
       กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
       Workshop : คุณมีแนวทางปรับตัวเองให้สอดคล้องและพร้อมรับกับ Metaverse อย่างไร?
การพัฒนาทักษะตัวเอง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
       การเตรียมตัวและป้องกันการ Disruption ธุรกิจ ในสถานการณ์ VUCA และ BANI World
       การใช้ เท้า/หู เพื่อหา pain point ของลูกค้า
       การคิดแบบ Design Thinking
       การตลาด 5.0 กับ Metaverse
       Tech-Celeration, Digital Experience กับ Metaverse
       Workshop : คุณต่อยอดการทำงานของตัวเองให้เชื่อมต่อกับ Metaverse ได้อย่างไร?
การประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง และทีมงาน เพื่อพร้อมรับ Metaverse
       การเตรียมตัว (หน้าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ทำร่วมกับคนอื่นในทีม/ปัญหาที่พบบ่อย/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ฯลฯ)
       การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
       การตรวจสอบ การประเมินและการติดตามผล
       หลักการ OKRs
       Workshop : การประยุกต์ใช้ Metaverse ผ่าน OKRs
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม