หลักสูตรฝึกอบรม Mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช เชิงลึก - หลักสูตร 2 วัน
(Leaders Mindset & Management with Coaching Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช เชิงลึก (Leaders Mindset & Management with Coaching Process)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการคิดของผู้นำ (leader’s Mindset) ส่งผลสูงสุดต่อกระบวนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เสียงที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองบางครั้งอาจ น่ากลัวกว่าคู่แข่งอีก 
ร่างกายกับจิตใจของเรานั้นสัมพันธ์กันอย่างไร
เทคนิคการบริหารงานคุณภาพ เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีเสมอ
จิตวิทยาสื่อสารที่ดี...สื่อแล้วต้องเพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ เพิ่มความสำเร็จ
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟัง ซึ่งไม่ได้เป็นการฟังจากเสียงหรือเนื้อหาที่ได้ยิน แต่เป็นการฟังอย่างลึกซึ้ง จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ มุมมองได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาจนสามารถจับประเด็นได้ จึงเป็น”การฟังอย่างแท้จริง
เมื่อสามารถฟังเชิงลึกได้แล้ว การตั้งคำถามจึงนำไปสู่การกระตุ้นผู้ถูกถามให้ เปิดความคิด เปิดศักยภาพ ตัวตน เพื่อการค้นหาวิธี และขั้นตอนต่างๆในการหาคำตอบนั้นๆด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการโค้ช
การค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองจะนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าในตนซึ่งจะเป็นแรงผลักดันชั้นเลิศให้บุคคลมีความ มานะ พยายาม มุ่งมั่น และไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้นำ (Leader’s Mindset)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้จิตวิทยาในสื่อสารเชิงบวกด้วยกระบวนการโค้ช
เพื่อเพิ่มพูนคุณลักษณะ ทักษะ ข้อความรู้ แนวคิด และวิธีการ ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับตนเอง( Style) และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตนเองให้ได้มากที่สุด

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
DAY I :
จิตวิทยาพื้นฐานของผู้นำ
    สำรวจแนวคิดการเป็นผู้นำ
    คุณลักษณะสำคัญของผู้นำ
    ประเภทของผู้นำ
    เทคนิคการเป็นผู้นำตามสถานการณ์
    กระบวนการคิดของผู้นำ (Leader’s Mindset) สำคัญ 12 ประการ
    Workshop: กิจกรรมสรุปภาพรวมของผู้นำ … นำอย่างไร… วิเคราะห์ลักษณะผู้นำที่แท้จริงของตนเอง
ค่านิยมผู้บริหารกับบทบาทของผู้นำ
    กิจกรรม เราคือใครในบทบาทของผู้นำ
    จิตวิทยาความแตกต่างของมนุษย์
    นิยาม และความสำคัญของค่านิยมผู้บริหาร
    ค่านิยมส่งผล 8 ประการกับการเป็นผู้นำ
    ความเหมือนและต่างของค่านิยมแท้ VS. ค่านิยมเทียม
    Workshop: ทำกิจกรรม… ค้นหาค่านิยมตนเอง ..รู้จักและเข้าใจตนเองก่อนรู้จักคนอื่น
ผู้บริหารกับบทบาทของผู้นำ
    นิยามและความหมายในแต่ละบทบาท
    ความแตกต่างในแต่ละบทบาท
    คุณลักษณะเด่นของแต่ละบทบาท
    เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของสมอง
    เรียนรู้และเข้าใจจิตวิทยากระบวนการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์
    เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ
    Workshop: กิจกรรม ร่างกายกับจิตใจนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร: ถ้าจิตเป็นนายแล้วกายเป็นบ่าวจริงหรือ?
ผู้นำกับบทบาท “การสอนงานประสิทธิภาพ”
    บทบาทการสอนงานในแบบต่างๆ
    ความเหมือนและความต่างในแต่ละบทบาท
    สถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้แต่ละบทบาท
    F & W หลักการคิดและตัดสินใจว่าควรใช้บทบาทใด
    Workshop: กรณีศึกษา: ฝึกคิดวิเคราะห์การใช้ในแต่ละบทบาท


DAY II :
หลักการและจริยธรรมเกี่ยวกับการโค้ช
    แนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช
    หลักการที่สำคัญของการโค้ช
    จริยธรรมเมื่อใช้การโค้ช
    การโค้ชมีความเหมือนและความต่างจากการสนทนาปกติอย่างไร
    ประโยชน์ที่ได้มากกว่า…จากการใช้บทบาทโค้ช
    Workshop: สรุปภาพรวมหลัก เกี่ยวกับการโค้ช
Mindset ของการบริหารคุณภาพในบทบาทของโค้ช
    Mindset ในบทบาทของโค้ช
    คุณลักษณะของผู้นำในบทบาทโค้ช
    6 ทักษะจำเป็นต้องมีในกระบวนการโค้ช
    ขั้นตอนสำสำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
    การตั้งคำถาม ดึงความคิด vs. จำกัดความคิด
    การตั้งคำถาม เพิ่มศักยภาพ กระตุ้นการพฤติกรรมใหม่
    เมื่อไรควรใช้คำถามประเภทใด
    ประเภทเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการโค้ช
    เรียนรู้และเข้าใจ จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ( 3 A Model)
    Workshop: ประเมิน Mindset ของตนเองในบทบาทของโค้ช ผ่านแผนภาพ
กระบวนการในการโค้ช
    Model ในการโค้ช
    การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
    ขั้นตอนการเตรียม
    ขั้นตอนการดำเนินการโค้ช
    หลุมพรางทางความคิดขณะดำเนินการโค้ช
    เทคนิคการขึ้นจากหลุมพรางทางความคิดขณะดำเนินการโค้ช
    Mini Coaching
    Self Coaching
    ขั้นตอนการ Reflect หลังเสร็จสิ้นการโค้ช
    ประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับจากการใช้กระบวนการโค้ช
    Workshop: กรณีศึกษา ฝึกทักษะการโค้ช… ผู้นำในฐานะโค้ช
จิตวิทยาพัฒนาการแต่ละช่วงของมนุษย์วัยทำงาน
    เรียนรู้และเข้าใจจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์แต่ละช่วงวัยทำงาน 4 ด้าน
    เรียนรู้และเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของคนแต่ละช่วงวัยทำงาน
    เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบวกและลบ
    เรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ 4 ขั้น
    จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
    Workshop: วิเคราะห์พัฒนาการของตัวเรา, ฝึกทักษะการโค้ชจากปัญหาสถานการณ์จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม