หลักสูตรฝึกอบรม Mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Leaders Mindset & Management with Coaching Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช (Leaders Mindset & Management with Coaching Process)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการคิดของผู้นำ (leader’s Mindset) ส่งผลสูงสุดต่อกระบวนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เสียงที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองบางครั้งอาจ น่ากลัวกว่าคู่แข่งอีก 
ร่างกายกับจิตใจของเรานั้นสัมพันธ์กันอย่างไร
เทคนิคการบริหารงานคุณภาพ เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีเสมอ
จิตวิทยาสื่อสารที่ดี...สื่อแล้วต้องเพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ เพิ่มความสำเร็จ
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟัง ซึ่งไม่ได้เป็นการฟังจากเสียงหรือเนื้อหาที่ได้ยิน แต่เป็นการฟังอย่างลึกซึ้ง จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ มุมมองได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาจนสามารถจับประเด็นได้ จึงเป็น”การฟังอย่างแท้จริง
เมื่อสามารถฟังเชิงลึกได้แล้ว การตั้งคำถามจึงนำไปสู่การกระตุ้นผู้ถูกถามให้ เปิดความคิด เปิดศักยภาพ ตัวตน เพื่อการค้นหาวิธี และขั้นตอนต่างๆในการหาคำตอบนั้นๆด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการโค้ช
การค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองจะนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าในตนซึ่งจะเป็นแรงผลักดันชั้นเลิศให้บุคคลมีความ มานะ พยายาม มุ่งมั่น และไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้นำ (Leader’s Mindset)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้จิตวิทยาในสื่อสารเชิงบวกด้วยกระบวนการโค้ช
เพื่อเพิ่มพูนคุณลักษณะ ทักษะ ข้อความรู้ แนวคิด และวิธีการ ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับตนเอง( Style) และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตนเองให้ได้มากที่สุด

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
จิตวิทยาพื้นฐานของผู้นำ
    สำรวจแนวคิดการเป็นผู้นำ
    คุณลักษณะสำคัญของผู้นำ
    กระบวนการคิดของผู้นำ (Leader’s Mindset) สำคัญ 12 ประการ
    ความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ
    Workshop : สรุปภาพรวมของผู้นำ … นำอย่างไร
ผู้บริหารกับบทบาทของผู้นำ
    นิยามและความหมายในแต่ละบทบาท
    ความแตกต่างในแต่ละบทบาท
    จิตวิทยาค่านิยมของแต่ละบทบาท
    เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
    Workshop: ทำกิจกรรม… รู้จักและเข้าใจตนเองก่อนรู้จักคนอื่น
การบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช
    การโค้ชคืออะไร
    Mindset ของโค้ช
    ทักษะจำเป็นในการโค้ช
    การตั้งคำถามดึงความคิด vs จำกัดความคิด
    Model ในการโค้ช และ กระบวนการในการโค้ช
    ประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับจากการใช้กระบวนการโค้ช
    Workshop: กรณีศึกษา ฝึกทักษะการโค้ช… ผู้นำในฐานะโค้ช
จิตวิทยาพัฒนาการแต่ละช่วงของมนุษย์วัยทำงาน
    เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แต่ละช่วงวัยทำงานทั้ง 4 ด้าน
    เข้าใจความต้องการและความปรารถนาของคนแต่ละช่วงวัยทำงาน
    เข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบวกและลบ
    เข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ 4 ขั้น
    จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
    Workshop: วิเคราะห์พัฒนาการของตัวเรา, ฝึกทักษะการโค้ชจากปัญหาสถานการณ์จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม