หลักสูตรฝึกอบรม Mindset for KM Facilitation - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Mindset for KM Facilitation

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ที่สะสมกันมาด้วยวิธีการต่างๆ ได้ถูกถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้กระบวนการดำเนินการที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันขึ้นมา ซึ่งกระบวนการดำเนินการดังกล่าว เรียกว่า KM Facilitation
ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ที่มีกรอบความคิดการดำเนินการแบบ Facilitation เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ทั้งต่อบุคคลและองค์กรไปควบคู่กัน ดังนั้นการสร้าง Mindset of KM Facilitation จึงทำให้การการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนมีส่วนร่วมเต็มที่
การพัฒนาคุณลักษระและทักษะในการจัดกระบวนการ Facilitation ช่วยให้ Facilitator มีความเชื่อมั่นในตนเอง อำนวยการเรียนรู้ของกลุ่มไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในการจัดกาเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการ facilitation และบทบาทของ facilitator ในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้แบบปัจเจก
เพื่อให้ผู้เรียนมี mindset ของการเป็น facilitator เพื่อการจัดการการเรียนรู้ในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของ facilitation ในกระบวนการการจัดการความรู้
       อบรม สัมมนา หลักการและภาพรวมของการจัดการความรู้
       อบรม สัมมนา ความหมายของการ facilitation
       อบรม สัมมนา ความสำคัญของการ facilitation ในกระบวนการการจัดการความรู้
       อบรม สัมมนา กิจกรรม : การระดมสมองร่วมกันในการหาความหมายของ facilitation
       อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : มองเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้แบบปัจเจก และการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ความสำคัญของพื้นที่ปลอดภัย ต่อการเรียนรู้
       อบรม สัมมนา ลักษณะของพื้นที่ปลอดภัย
       อบรม สัมมนา พื้นที่ปลอดภัย 4 ระดับ inclusion, learner, contributor และ challenger safety
       อบรม สัมมนา องค์ประกอบให้เกิด และ อุปสรรค ต่อการเกิดพื้นที่ปลอดภัย
       อบรม สัมมนา กิจกรรม : เสร็จฉันล่ะเธอ (เรียกชื่อสิ่งต่างๆ ตามที่โจทย์กำหนด ภายในเวลาที่กำหนด)
       อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : มองเห็นถึงอาการของคำว่าพื้นที่ปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ส่งต่อการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงมองเห็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของตนเอง
คุณลักษณะของ facilitator ผู้ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย
       อบรม สัมมนา คุณลักษณะ (being) ของ facilitator
       อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นของ facilitator
       อบรม สัมมนา Mindset ที่สำคัญของ facilitator
       อบรม สัมมนา กิจกรรม : การถอดบทเรียน จากพื้นที่ปลอดภัย
       อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : มองเห็นถึงคุณสมบัติต่างๆของการเป็น facilitator ที่ตนเองมี และสิ่งที่ตนเองจะพัฒนาเพื่อการเป็น facilitator สำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม