หลักสูตรฝึกอบรม Neuromarketing Essence - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Neuromarketing Essence

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

(โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การตลาดถูกโยงกลับมาที่เรื่องของการเข้าใจผู้บริโภคมาโดยตลอด แต่ด้วยการทำความเข้าใจของพฤติกรรมการตัดสินใจลูกค้าที่เรียกได้ว่าอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งทำให้มีความยาก ในการออกแบบการสื่อสาร,ในการทำความเข้าใจลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบไป ตามช่วงเวลา
Neuromarketing เป็นศาสตร์ทางการตลาดสายใหม่ที่ผนวกศาสตร์ทางการแพทย์มาทำความ เข้าใจกระบวนการของสมองส่วนที่มีผลตัดสินใจ ผลคือทำให้นักการตลาดสามารถออกแบบ การสื่อสารที่ทรงพลังและออกแบบกลยุทธ์ที่ส่งตรงไปยังสมองที่ทำหน้าที่ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น
Neuromarketing จะสนใจสมองชั้นในสุดที่เรียกว่า Raptilian brain ซึ่งอยู่คู่กับมนุษย์มานานกว่า 500 ล้านปี ขณะที่สมองส่วนใช้เหตุผลนั้นพึ่งถูกพัฒนามาได้ 3-4 เท่านั้น ในเกือบ 95% ของการตัดสินใจ สมองส่วนนี้จะมีอิทธิพลมากกว่าสมองส่วนเหตุผลเสมอ
การเข้าใจว่าสิ่งเร้าที่มีผลไปยังสมองส่วน Raptilian brain มีอะไรบ้างเพราะสมองส่วนนี้ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานน้อยๆ ทำตามรูปแบบเคยชิน และสนใจการได้รางวัลซึ่งในทุกๆครั้งที่ได้รางวัลหรือเกิดการเรียนรู้ เซลสมอง เกิดการเชื่อม ส่งกระแสประสาทเร็วขึ้น ลัดขึ้น เกิดเป็นรูปแบบการลัดการตัดสินใจใช้เหตุผลน้อยลง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมองที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซึ่งจะช่วยให้ตัวผู้เรียน สามารถปรับการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจหลักการ Neuromarketing จะสามารถย้อนกลับมาทบทวนดู รูปแบบการสื่อสาร การทำแคมเปญในแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาให้สื่อสารกับสมองชั้นในได้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจเรื่อง Neuromarketing มาเชื่อมกับความรู้ใหม่ๆในอนาคต มาอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมได้ ผลคือความเชื่อมโยงทำให้เกิดการตกผลึกและพลิกแพลง เป็นเทคนิคของตัวเองได้ไม่จำกัด แม้ว่าจะผ่านเข้าสู่ยุค digital มากขึ้นก็ยังใช้ได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Neuromarketing กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
Session1 : สำรวจมุมมอง “การตลาดกับสมองของลูกค้า”
ปัญหาและข้อจำกัดของการตลาดที่ที่ผ่านมา
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด
ประเภทของการตัดสินใจของลูกค้า
ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์ลูกค้า
นิยามของ Neuromarketing
ความแตกต่างของ NeuroMarketing vs Marketing อื่นๆ
การวิวัฒนาการณ์สมองของคนในด้านการตัดสินใจ
แก่นของการตัดสินใจของสมอง
       Pair discussion - 7 นาที
Session2 : อุปสรรคของการนำ Neuromarketing มาใช้งาน
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Neuromarketing
อุปสรรคของของการใช้ Neuromarketing
เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคในการใช้ Neuromarketing
ประโยชน์และผลของการนำหลักการไปใช้
       Pair discussion - 10 นาที
Session3 : Neuromarketing (การตลาด X สมอง) หลักการและสิ่งเร้าทั้ง 6
เทรนการตื่นตัวในต่างประเทศเกี่ยวกับ Neuromarketing
Neuromap แก่นและหลักการของแต่ละสิ่งเร้า
       สิ่งเร้า1: Self/Personal
       สิ่งเร้า2: Contrastable
       สิ่งเร้า3: Tangible
       สิ่งเร้า4: Memorable
       สิ่งเร้า5: Visual
       สิ่งเร้า6: Emotional
Workshop : Neurosheet exercise
Session4 : เทคนิคและเคสการประยุกต์ใช้ในงานจริง
เทคนิคการนำสิ่งเร้ามาสร้างเป็นกลยุทธ์
อธิบาย Case study ที่สำเร็จด้วย Neuromap model
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ด้วยหลักการ Neuromarketing
       Workshop: ถอดหลักการใช้ในงานที่ทำแล้วสร้าง Neurostrategy ใหม่
ประเมินกลยุทธ์การตลาดด้วย Neuroscore tool
       Workshop: ประเมินกลยุทธ์ก่อนและหลังโดยใช้คำถาม Neuroscore
Homework : แจก เคสจำลองสถานการณ์ให้สร้างกลยุทธ์ใหม่มาส่งโดยให้ลำดับกระบวนการคิดโดย ใช้หลักการ Neuromarketing (เคสคนตาบอด/ตลาด1-1/การตลาดออนไลน์/กลยุทธ์ราคา/Print Ads)

แนวทางการสอน
Lecture
Case study & VDO
Pair discussion
Workshop

เครื่องมือการสอน
Neuro sheet
       Sensory spark template
       Contrast mirror ? 3 Claim
       Beginning & End Journey Map
Self Neuroscore Kit


รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การสร้างแนวความคิดใหม่ (Training & Group coaching)
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Active Learning)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม