หลักสูตรฝึกอบรม OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน
(OKRs Concept and how to implement and evaluation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. OKRs คืออะไร
2. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
3. หลักการในการตั้ง OKRs (Objective and Key Results)
4. ตัวอย่างการตั้ง OKRs ขององค์กร
5. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
6. แนวทางนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
7. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
8. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
9. Timeline ในการใช้ OKRs ในองค์กร
10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร
11. เปรียบเทียบการวัดผล KPI และ OKRs
12. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
13. การติดตามและประเมินผล OKRs
14. สรุป OKRs

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม