หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน