หลักสูตรฝึกอบรม OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
OKRs เป็นเครื่องที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือ OKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือ OKRs ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนที KPIs เป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น
หลักสูตร OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสู่แผนการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRs ควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRs เพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้ผ่านกระบวนการ Communication ,Feedback, Recognition ผ่านกระบวนการโค้ช

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
OKRs กับหัวหน้างาน
หัวหน้างานคือใคร?
บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21
Workshop 1: บทบาทหัวหน้างานที่ต้องมีในยุคดิจิทัล

ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน
Workshop 2 : การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน

กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน
การใช้ OKRs สำหรับหัวหน้างาน
Workshop 3: การติดตั้ง OKRs ใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

การใช้ CFR เหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร
Workshop 4: กระบวนการโค้ช ผ่าน Communication ,Feedback, Recognition
สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม 30%
2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง 70%

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้(benefit)
1. แผนงานของตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หน้างานได้เลย
2. หนังสือ OKRs for Leader จำนวน 1 เล่ม พร้อมลายเซ็น มูลค่า 250 บาท (กรณี Public)


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม