หลักสูตรฝึกอบรม PC ณ จุดขาย - หลักสูตร 3 วัน
(PC...Point of Sale)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม PC ณ จุดขาย (PC...Point of Sale)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   การพัฒนา PC ณ. จุดขาย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ ดังนั้น แนวทางการฝึกอบรมควรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายมีความพร้อมทั้งด้านความรู้, เทคนิคการขาย และกลยุทธ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกระตุ้นตัวเองให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินการขายอยู่เสมอ
   ประเด็นสำคัญที่ควรพัฒนา PC ณ. จุดขาย 5 เรื่อง ดังนี้
   1. การกำหนดเป้าหมายของตัวเองด้วยความท้าทาย
   2. ดำเนินงานขายอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน
   3. พัฒนาและซักซ้อมเทคนิคการขายอยู่เสมอ
   4. มองเห็นโอกาสทางการขายด้วยเครื่องมือทางการตลาด
   5. สร้างทัศนคติที่ดีต่องานขายอยู่ตลอดเวลา

ทักษะที่สำคัญของ PC ณ. จุดขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย 

   โปรแกรมของหลักสูตรถูกออกแบบไว้เป็น 3 ครั้ง โดยดำเนินการครั้งละ 1 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงในแต่ละครั้ง แล้วจึงฝึกอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อไปโดยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีของ PC ในอนาคต 
   แนวทางการฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ให้เกิดการปฏิบัติจริงและออกแบบโปรแกรมที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล จึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการและเหตุผล
 การขายเป็นเกมตัวเลขคือ “การพูดคุยกับลูกค้า 100 ราย อาจปิดได้ไม่ครบทั้ง 100 ราย” ดังนั้น PC ณ. จุดขายควรมีความรู้สึกสนุกที่ได้นำเสนอขาย และกระตุ้นตัวเองให้อยากขายมากกว่าที่จะรอที่จะขายได้เท่านั้น เพราะหากคิดแต่ที่จะขายได้ ก็จะทำให้เครียดเวลาขายไม่ได้และเกิดความเบื่อหน่ายในการขายเพิ่มเติม 
“นักขายที่แท้จริง รักที่จะขาย มากกว่า รักที่จะขายได้ ครับ” 
การพัฒนา PC ณ. จุดขายให้มีคุณภาพต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ (Hard Skill) และพฤติกรรมทางการทำงานขายอย่างสร้างสรรค์ (Soft-Skill) ควบคู่กันไป เพราะนักขายที่มีวิธีการที่ดี แต่มองงานขายเป็นปัญหาและอุปสรรคมากกว่าความท้าทาย ก็จะไม่สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ เพราะไม่อยากขายเสียแล้ว ในทางกลับกัน ถ้ามีใจอยากขายไม่กลัวปัญหาและไม่มีวิธีที่ดีแล้ว ก็อาจเสียเวลาและทำงานหนักแต่ได้ผลลัพธ์น้อย 
“PC เชิงกลยุทธ์ รักในงานขายและพัฒนาเทคนิคอยู่เสมอ” 
การสร้างโอกาสทางการขายให้ได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในพื้นที่ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ PC ณ. จุดขาย สามารถทำยอดขายได้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ PC ต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเององค์กรสนับสนุนผ่านทีมงาน Support หรือผู้บริหาร แต่การคิดด้วยตัวเองจะทำให้กลยุทธ์ที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมมากที่สุด เช่น 
       การจัด Display 
       อุปกรณ์ทางการตลาด 
       ของรางวัลส่งเสริมการขาย
       กิจกรรม ณ พื้นที่ 
PC ณ. จุดขายควรภูมิใจที่เป็นบุคลากรที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรและได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย จะกระตุ้นให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง, สินค้า และบริษัทก็จะทำให้ PC ทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขาย มีความสามารถครบถ้วนในการบริหารงานขายของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตามโปรแกรม 3 ครั้ง ดังนี้
เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องหลักๆ คือ 
       เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
       ครบเครื่องเรื่องการขายเชิงกลยุทธ์
       สารพันเทคนิคสร้างโอกาสทางการขาย
เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการฝึกอบรมทันที พร้อมที่จะนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลได้โดยผ่าน ...
       การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยวิทยากร
       การทำ Workshop ด้วยตัวเอง 
       การออกแบบโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด
       การแสดงบทบาทสมมุติต่างๆ
เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานในการเยนรู้ ทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจและนำเนื้อหาไปใช้อย่างแท้จริง และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามการบ้านที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: เทคนิคพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขาย 
       คุณอยากเป็นนักขายหรือไม่? 
       งานขายให้ประโยชน์อะไรกับคุณ? 
       คุณเป็นนักขาย Style ไหน? 
       คุณเลือกเป็น PC ณ. จุดขายเพราะเหตุใด? 
       Workshop: สนุกกับการค้นหาตัวเอง 
กำหนดเป้าหมาย...สร้างแรงจูงใจ 
       เป้าหมายหลัก, เป้าหมายย่อย, เป้าหมายจูงใจ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับงานขาย 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       แนวทางการบริหารของ PC คุณภาพ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง 
การวางแผนและบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ 
       มหัศจรรย์ Sales Pipeline
       มองเห็นอนาคตผ่าน Sales Pipeline
       สนุกกับการบริหารงานขายด้วยข้อมูล 
       พิชิตเป้าหมายยอดขายง่ายนิดเดียว 
       Workshop: ออกแบบระบบงานขายของตัวเอง 
คุณสมบัติของสุดยอด PC ณ. จุดขาย 
       PC ณ. จุดขายที่องค์กรต้องการ 
       กรณีศึกษา: นักขายพิชิตเป้าหมาย 
       คุณสมบัติหลักที่สำคัญ 
       เร่งเครื่องงานขายด้วยใจเต็มร้อย 
การบ้าน เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง 

DAY II: ครบเครื่องเรื่องงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้ที่สำคัญ 
       รู้จักบริษัทให้ครบ 
       รู้จริงในสินค้า/บริการ 
       รู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า 
       รู้ข้อมูลของคู่แข่งขัน 
       รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
       บทพูดสร้างความประทับใจ 
       คำถามของลูกค้า-คำตอบโดนใจ 
       การค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า 
       นำเสนอสิ่งทีเป็นคุณค่าในใจลูกค้า 
       Role Playing: ซักซ้อมบทพูดเสมือนดารา 
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การเตรียาตัวก่อนการเจรจา 
       เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมชาติ 
       ประเมินสถานการณ์การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 
       การเลือกใช้อาวุธที่เหมาะสม 
       Role Playing: สร้างสถานการณ์เพื่อการเจรจาต่อรอง 
กลยุทธ์การปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
       สร้างสัญญาณปิดการขายให้ได้ 
       พูดคุยเฉพาะเรื่องที่เป็นคุณค่าในใจลูกค้า 
       ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความสุขในการตัดสินใจ 
       นำเสนอสินค้า/บริการ 
       Role Playing: สร้างแนวทางการปิดการขายของตัวเอง 
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

DAY III: สารพันเทคนิคสร้างโอกาสทางการขาย 
การตกแต่งหน้าร้านดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง 
       ศาสตร์ของฮวงจุ้ยแบบง่าย 
       รูปแบบที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ 
       การจัด Display เชิงยุทธศาสตร์ 
       อุปกรณ์เสริมมีความสำคัญ 
       กิจกรรม: นำเสนอ Display ให้โดนใจ 
สร้างโอกาสทางการขายด้วยกลยุทธ์การตลาด 
       กำหนดกลยุทธ์จาก SWOT 
       การเพิ่มยอดขายด้วยตารางสินค้า-ลูกค้า 
       การผลิตสินค้าด้วยตาราง BCG Matrix 
       สร้างแนวความคิดจาก 5 Forces 
       Workshop: สร้างโอกาสทางการขายด้วยเครื่องมือ 
การใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผล 
       เอกสารทางการตลาด (Brochure) 
       อุปกรณ์ Point of Present (POP) 
       เอกสารประชาสัมพันธ์ (Banner) 
       เอกสารโฆษณาดึงดูดความสนใจ 
       Workshop: ออกแบบเครื่องมือทางการตลาดของตัวเอง 
การสร้างกิจกรรม ณ. จุดขาย เชิงกลยุทธ์ 
       ประเภทของกิจกรรมน่าสนใจ 
       กระบวนการสร้างกิจกรรม ณ. จุดขาย 
       บริหารกิจกรรมเพิ่มยอดขายทันที 
       Workshop: การวางแผนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม