หลักสูตรฝึกอบรม PDCA-A3 For Work Management - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / PDCA-A3 For Work Management

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และต้องทำตามแผนพร้อมกับการตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของแผนนั้นๆ เพื่อมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากนำผสานการวางแผนที่ดีกับการแสดง หรือนำเสนอเพื่อการบริหารแบบเห็นทั่วถึง (Visual Management) ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการรายงานที่เห็นภาพอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการคิดและผลลัพธ์จะทำให้สามารถระบุจุดปรับปรุง พัฒนาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการผสาน หลักการ PDCA (Plan Do Check Action) และการคิดอย่างเป็นระบบ/ เป็นภาพ และนำเสนอเป็นลำดับขั้นโดยหลักการแบบ A3 จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการงาน รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก หลักการ PDCA
2. เรียนรู้การคิดและนำเสนอโดย A3 Report
3. ฝึกการนำประสาน 2 หลักการเพื่อการบริหารงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการ PDCA
 องค์ประกอบการวางแผน และการวางแผนแบบองค์รวม
 วาดภาพ Value Chain
 งานต่าง วางแผนต่างอย่างไร ให้เหมาะสม
การทำตามแผน และ การตรวจสอบ
 การจัดการเมื่องานเป็นไปตามแผน และไม่เป็นไปตามแผน
 รูปแบบ A3
 แนวคิดแบบ A3

Day 2
 องค์ประกอบของ A3
 การกำหนด SMART Goal
 การประเมินค่าใช้จ่าย/ ความเสี่ยง/ อุปสรรค
 นำแผนและการติดตามการปฏิบัติลง A3
  สัญลักษณ์ และการระบุสถานะของโครงการ/ งาน เพื่อการติดตาม รายงาน
 การ Updateและ A3 Version
 Workshop – PDCA and A3 Report

รูปแบบการอบรม
 Power Point Presentation เพื่อสอนเนื้อหา/ ทฤษฎี
 Game เพื่อการเข้าใจเนื้อหาเชิงลึก (นามธรรม)
 Workshop เพื่อการทดลองใช้เครื่องมือและหลักการที่เรียนม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Management A3PDCA

แสดงความคิดเห็น