หลักสูตรฝึกอบรม Pitching Project (นำเสนองาน) - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Pitching Project (นำเสนองาน)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอในรูปแบบ Pitching เป็นกระบวนการนำเสนองานขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นโครงการ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ มองเห็นภาพกว้างที่เป็นแนวทางแก้ไข (Solution) ในการตอบปัญหา (Pain Point) สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อย่างครบถ้วนและโดนใจในระยะเวลาสั้นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ฟังได้ทันที
การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)ในการเตรียมตัว ก่อนการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ช่วยทำให้การนำเสนอเกิดพลัง สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟัง ตรงตามจุดประสงค์ของการนำเสนอ ได้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ ช่วยทำให้การนำเสนอขาย มีโอกาสปิดการขายและเกิดการลงทุนร่วมกันต่อไปได้
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น...........
       เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
       มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
       ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
       กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
       จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ที่โดนใจผู้ฟัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการนำเสนองานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอได้โดนใจผู้ฟัง ที่เป็น Style ของตัวอง เกิดความมั่นใจในการนำเสนอของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบรายละเอียดของการนำเสนอผ่าน Pitching Canvas ของตัวอง จนเกิดความครบถ้วนในการเตรียมตัว ก่อนการนำเสนอ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) กับ Solution ของตัวเองให้กับลูกค้าได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการนำเสนอแบบ Pitching
       ความหมายของการ Pitching
       ประเภทของการ Pitching ในรูปแบบต่างๆ
       ประเด็นสำคัญของการ Pitching อย่างครบถ้วน
       แนวความคิดเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางการ Pitching เบื้องต้น
การสร้างเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจของตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)
       เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
       กิจกรรม : ออกแบบโมเดลการนำเสนอของตัวเอง
การพัฒนาการเล่าเรื่องให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       กิจกรรม : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       Role Playing : การเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้น่าสนใจ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอโครงการ (Pitching for Project)
       เทคนิคการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังติดตามแบบติดหนึบ
       เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       Role Playing : การเล่าเรื่องสาหรับการนำเสนองาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ