หลักสูตรฝึกอบรม Pitching Project (นำเสนองาน) - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Pitching Project (นำเสนองาน)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอในรูปแบบ Pitching เป็นกระบวนการนำเสนองานขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นโครงการ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ มองเห็นภาพกว้างที่เป็นแนวทางแก้ไข (Solution) ในการตอบปัญหา (Pain Point) สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อย่างครบถ้วนและโดนใจในระยะเวลาสั้นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ฟังได้ทันที
การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)ในการเตรียมตัว ก่อนการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ช่วยทำให้การนำเสนอเกิดพลัง สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟัง ตรงตามจุดประสงค์ของการนำเสนอ ได้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ ช่วยทำให้การนำเสนอขาย มีโอกาสปิดการขายและเกิดการลงทุนร่วมกันต่อไปได้
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น...........
       เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
       มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
       ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
       กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
       จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ที่โดนใจผู้ฟัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการนำเสนองานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอได้โดนใจผู้ฟัง ที่เป็น Style ของตัวอง เกิดความมั่นใจในการนำเสนอของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบรายละเอียดของการนำเสนอผ่าน Pitching Canvas ของตัวอง จนเกิดความครบถ้วนในการเตรียมตัว ก่อนการนำเสนอ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) กับ Solution ของตัวเองให้กับลูกค้าได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการนำเสนอแบบ Pitching
       ความหมายของการ Pitching
       ประเภทของการ Pitching ในรูปแบบต่างๆ
       ประเด็นสำคัญของการ Pitching อย่างครบถ้วน
       แนวความคิดเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางการ Pitching เบื้องต้น
การสร้างเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจของตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)
       เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
       กิจกรรม : ออกแบบโมเดลการนำเสนอของตัวเอง
การพัฒนาการเล่าเรื่องให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       กิจกรรม : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       Role Playing : การเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้น่าสนใจ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอโครงการ (Pitching for Project)
       เทคนิคการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังติดตามแบบติดหนึบ
       เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       Role Playing : การเล่าเรื่องสาหรับการนำเสนองาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ