หลักสูตรฝึกอบรม Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Problem Solving and Decision Making

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น 
   1. “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา” 
   2. “สถานการณ์ที่ต้องเลือก” 
   ทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการแก้ไขปัญหา 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการตัดสินใจ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  ทักษะการคิด (Thinking Skills) ในการทำความเข้าใจสถานการณ์
ฝึกฝนจำแนกประเภทสถานการณ์

       “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา”
       “สถานการณ์ที่ต้องเลือก”
ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา “PIPE”
       P - People
       I - Input
       P - Process
       E – Environment
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
Workshop 1: ฝึกแก้ปัญหาจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน 
การตัดสินใจแบบที่ 1 : เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งโดยใช้ Criteria Rating 
Case Study 1 : ฝึกตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งโดยใช้ Criteria Rating จากกรณีศึกษา
ทักษะการคิดในการตัดสินใจแบบที่ 2 : เพื่อตัดสินใจเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ Optimization
Case Study 2 : ฝึกตัดสินใจเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ Optimization จากกรณีศึกษา
สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม


แนวทางในการฝึกอบรม
1. บรรยายนำเสนอสรุปแนวคิดหลักโดยวิทยากร 30% 
2. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study) และการทำ Workshop 70%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Problem SolvingDecision Makingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น