หลักสูตรฝึกอบรม Process Improvement with Lean Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Process Improvement with Lean Thinking

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักสูตร Process Improvement with Lean Thinking ได้ออกแบบมาโดยการนำแนวคิด Lean เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)

   ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean and Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean and Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ?
2. หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ

3. กรอบคิด Six Sigma ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

4. การระบุปัญหา (Define Problem) ด้วยการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)
5. การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทำงานด้วย Process Mapping โดยใช้เทคนิค Swimming Lane Diagram
6. การวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

7. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย Fishbone Diagram
8. การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

9. การควบคุมกระบวนการโดยการจัดทำมาตรฐานในการทำงาน (Work Standard


วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
1. โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
2. โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
3. โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ThinkingLeanSix Sigma

แสดงความคิดเห็น