หลักสูตรฝึกอบรม Production Planning and Control - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Production Planning and Control

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในโลกธุรกิจได้ คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า กระบวนการวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิต นับเป็นกระบวนการที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารการผลิตขององค์กรให้แข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยการจัดการทรัพยากรในการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ต้นทุนโดยรวมให้ต่ำที่สุด ลดเวลาสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการผลิต และการบริหารการผลิต 
การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) ของลูกค้า 
การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ 

       แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) 
       ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling) 
การวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากร 
การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) 
การจัดตารางการผลิต


แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้เกี่ยวข้องในงานวางแผนการผลิต จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : แผนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลัง

แสดงความคิดเห็น