หลักสูตรฝึกอบรม Productivity Mindset - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Productivity Mindset

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย มีวิธีการที่หลายหลาย ง่าย/ ยาก ใช้เวลาน้อย/ มาก ไม่เพียงขึ้นกับประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคลที่ทำงานนั้นๆ แต่จิตสำนึกที่ต้องการให้งานนั้นสำเร็จ และต้องการให้สำเร็จอย่างไรนั้นมีผลอย่างมาก ทำให้การอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่องานที่ทำ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานหนึ่งๆ ให้มีพัฒนาการในการในทุกๆ วัน จึงเป็นการเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้การบริหารจิตสำนึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3. ฝึกสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is productivity mindset? อะไรคือ จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 9 Elements of Productivity Mindset 9 องค์ประกอบ
 Vision and Positive Attitude วิสัยทัศน์ และทัศนคติแง่บวก
 Curiosity and Motivation การตั้งคำถามและสร้างแรงขับ
 Self Confidence and Open-mind ความเชื่อมั่นกับการเปิดรับ
 Critical Thinking and Persistence หลักการคิด และการข้ามอุปสรรค
 Balance การสร้างสมดุล
 Characteristic of Productivity Mindset ลักษณะของจิตสำนึกเพิ่มผลิต

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกมผู้จัดการและพนักงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Mindsetสร้างจิตสำนึกการสร้างสมดุล

แสดงความคิดเห็น