หลักสูตรฝึกอบรม Productivity Mindset - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Productivity Mindset

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย มีวิธีการที่หลายหลาย ง่าย/ ยาก ใช้เวลาน้อย/ มาก ไม่เพียงขึ้นกับประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคลที่ทำงานนั้นๆ แต่จิตสำนึกที่ต้องการให้งานนั้นสำเร็จ และต้องการให้สำเร็จอย่างไรนั้นมีผลอย่างมาก ทำให้การอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่องานที่ทำ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานหนึ่งๆ ให้มีพัฒนาการในการในทุกๆ วัน จึงเป็นการเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้การบริหารจิตสำนึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3. ฝึกสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is productivity mindset? อะไรคือ จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 9 Elements of Productivity Mindset 9 องค์ประกอบ
 Vision and Positive Attitude วิสัยทัศน์ และทัศนคติแง่บวก
 Curiosity and Motivation การตั้งคำถามและสร้างแรงขับ
 Self Confidence and Open-mind ความเชื่อมั่นกับการเปิดรับ
 Critical Thinking and Persistence หลักการคิด และการข้ามอุปสรรค
 Balance การสร้างสมดุล
 Characteristic of Productivity Mindset ลักษณะของจิตสำนึกเพิ่มผลิต

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกมผู้จัดการและพนักงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม