หลักสูตรฝึกอบรม Productivity Mindset - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Productivity Mindset

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย มีวิธีการที่หลายหลาย ง่าย/ ยาก ใช้เวลาน้อย/ มาก ไม่เพียงขึ้นกับประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคลที่ทำงานนั้นๆ แต่จิตสำนึกที่ต้องการให้งานนั้นสำเร็จ และต้องการให้สำเร็จอย่างไรนั้นมีผลอย่างมาก ทำให้การอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่องานที่ทำ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานหนึ่งๆ ให้มีพัฒนาการในการในทุกๆ วัน จึงเป็นการเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้การบริหารจิตสำนึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3. ฝึกสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is productivity mindset? อะไรคือ จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 9 Elements of Productivity Mindset 9 องค์ประกอบ
 Vision and Positive Attitude วิสัยทัศน์ และทัศนคติแง่บวก
 Curiosity and Motivation การตั้งคำถามและสร้างแรงขับ
 Self Confidence and Open-mind ความเชื่อมั่นกับการเปิดรับ
 Critical Thinking and Persistence หลักการคิด และการข้ามอุปสรรค
 Balance การสร้างสมดุล
 Characteristic of Productivity Mindset ลักษณะของจิตสำนึกเพิ่มผลิต

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกมผู้จัดการและพนักงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Mindsetสร้างจิตสำนึกการสร้างสมดุล

แสดงความคิดเห็น