หลักสูตรฝึกอบรม Productivity for Growth by 5S, Kaizen and QCC - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Productivity for Growth by 5S, Kaizen and QCC

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจหลักที่จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้นาน ๆ ก็คือ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ได้แก่
      อบรม สัมมนา Time (เวลา)
      อบรม สัมมนา Quality (คุณภาพ)
      อบรม สัมมนา Cost (ต้นทุน)
   รากฐานสำคัญที่จะปรับปรุง Productivity ในการทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ แนวคิดพื้นฐานในเรื่อง 5ส. ,การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Kaizen และการแก้ปัญหาแบบ QCC

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในมิติของคุณภาพงานในด้าน Time, Quality และ Cost
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญในการทำงานในเรื่องการสร้างวินัยด้วย 5ส.
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด Kaizen
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการแก้ปัญหาแบบ QCC
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 มิติคุณภาพในงาน Time, Quality และ Cost - 5 ส. คือ อะไร ? 
ความหมายของ 5 ส. 
      อบรม สัมมนา สะสาง 
      อบรม สัมมนา สะดวก 
      อบรม สัมมนา สะอาด 
      อบรม สัมมนา สร้างมาตรฐาน 
      อบรม สัมมนา สร้างนิสัย
Kaizen Mind#1 : PDCA (Plan-Do-Check-Act)
Kaizen Mind#2 : Customer Focused (ให้ความสำคัญกับลูกค้า)
Kaizen Mind#3 : Fact Based (ใช้ข้อเท็จจริง)
Kaizen Mind#4 : Process Oriented (ใส่ใจทุกกระบวนการ) 
 การแก้ปัญหาในแบบ QCC

วิธีการฝึกอบรม
 อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สQCCkaizen

แสดงความคิดเห็น