หลักสูตรฝึกอบรม QC 7 Tool กับการแก้ไขปัญหาคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(QC 7 Tool with quality Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม QC 7 Tool กับการแก้ไขปัญหาคุณภาพ (QC 7 Tool with quality Management)

อ.ลัดดาวัลย์ ชำนาญ

(ตำแหน่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น โดยจากการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพบว่า มีสถานประกอบการจำนวน 2.25 ล้านแห่ง ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค คุณภาพหมายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่เนื่องจากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอไป ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
      เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Quality Control Tools) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตได้ทั้งกรณีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นค่าวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เชิงปริมาณได้จากการชั่ง ตวง วัด เช่น น้ำหนัก ความยาว ปริมาณการบรรจุ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เชิงคุณลักษณะได้จากการแบ่งคุณลักษณะของข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆเช่น มีหรือไม่มีรอยตำหนิ ดีหรือเสีย เป็นต้น โดยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบ่งออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ใบตรวจสอบ กราฟ ฮิสโตแกรม แผนภูมิพาเรโต แผนภาพก้างปลา แผนภาพการกระจาย และแผนภูมิควบคุม เครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดหากมีการนำไปใช้ตามความเหมาะสม จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ความคาดหวัง ในการนำ Tool ไปใช้ในด้าน Quality

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เวลา 09:00-12:00 น
    - Chapter1 แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
    - Chapter2 แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน P-D-C-A
    - Chapter3 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools
        - 3.1) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
        - 3.2) แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
        - 3.3) กราฟ (Graph)
        - 3.4) แผนผังแสดงเหตุและผล
        - 3.5) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
        - 3.6) แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
        - 3.7) ฮิสโตแกรม (Histogram)
    - เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำ 5ส.และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทำงาน

เวลา 13:00-16:00 น.

    - การประยุกต์ใช้ QCC Concept เพื่อนําไปสู่กิจกรรมกลุ่ม QCC ได้อย่างไร
    - Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC การนํา ตัวอย่างของข้อมูลเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA (Small Group Activity)
3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
4) Work shop / Case Study

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม