หลักสูตรฝึกอบรม QCC Facilitator - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / QCC Facilitator

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ได้ ก็คือ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และบริการ 
   กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC) จึงนับเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผู้มีส่วนรวมสำคัญนอกจากสมาชิกในกลุ่ม QCC แล้ว บทบาทของ “QCC Facilitator” ก็นับเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคุมไปกับการทำกิจกรรม QCC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทในฐานะ “QCC Facilitator”
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม QCC

กรอบความคิดของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แบ่งออกเป็น 4ช่วงหลัก ๆ
 ช่วงที่ 1 : ทบทวนปัญหาในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ที่ผ่านมา
      อบรม สัมมนา ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดำเนินกิจกรรม QCC ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ? 
      อบรม สัมมนา ในฐานะที่ปรึกษากลุ่ม QCC ท่านดำเนินการต่อปัญหา/อุปสรรคเหล่านั้นอย่างไร ?
 ช่วงที่ 2 : กำหนดเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC 
      อบรม สัมมนา อะไร คือ เป้าหมายหลัก ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ?
      อบรม สัมมนา อะไร คือ เป้าหมายรอง ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ?
      อบรม สัมมนา ในฐานะที่ปรึกษากลุ่ม QCC ท่านนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างไร ? 
 ช่วงที่ 3 : บทบาท “QCC Facilitator” ต่อการดำเนินกิจกรรม QCC
      อบรม สัมมนา Facilitator คือ อะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?
      อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของ Facilitator
 ช่วงที่ 4 : การสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ในการดำเนินกิจกรรม QCC

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการคิดQCCหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น