หลักสูตรฝึกอบรม Quality Circle PDCA - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Quality Circle PDCA

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คุณภาพของการทำงาน เริ่มจากการวางแผนงานที่มีคุณภาพ และการทำตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด แต่ไม่หมายถึงการไม่ยืดหยุ่นหรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ได้ ดังนั้นเมื่อการวางแผน (Plan) เสร็จสิ้น จึงลงมือทำ (Do) ตามแผน และต้องมีการตรวจสอบผลเป็นระยะ (Check) เพื่อรู้ว่ามีอะไรที่ดี อะไรที่ควรปรับปรุง ถ้าดี ทำไมจึงดี ถ้าไม่ดี ทำไมจึงไม่ดี ด้วย (Why-Why) ซึ่งการจะตรวจสอบได้นั้นต้องมีการเก็บข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถประเมินผลได้ และต้องมีการตรวจสอบว่างานสำเร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่ (Gantt Chart) เมื่อตรวจสอบแล้วจะต้องมีการตอบสนองต่อผลนั้นๆ (Action) และเป็นการนำเริ่มสู่การวางแผนอีกขั้น ซึ่งหากต้องการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเสริมในหลักสูตรของการทำแผน Time Management และ/หรือ Project Management

วัตถุประสงค์
1. รู้จักหลักการ PDCA
2. เรียนรู้การหา Root Cause by Why-Why 
3. ฝึกการทำ Gantt Chart เพื่อควบคุมงานให้ได้ตามกำหนดเวลา 
4. เรียนว่ามีกี่แผนจึงเหมาะสม และข้อสังเกตเมื่อต้องเกิดการเปลี่ยนแผน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักวงจร PDCA 
 PDCA Cycle

วางแผนอย่างไร จำนวนกี่แผนที่จำเป็น How to Plan? And how many plans?
การทำ Gantt Chart To do Gantt Chart
เมื่อลงมือทำ Just do it !?!
จุดตรวจสอบ Check Point 
อะไรดี อะไรไม่ดี What is good? What is bad?
อะไรคือเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่ดี/ ไม่ดWhy-Why for Root cause
การตอบสนองต่อสิ่งดีและไม่ดี Action along the result
การพัฒนาต่อเนื่องจากผลลัพธ์ Re – PDCA for CI 

(* CI = Continuous Improvement = การนำข้อเรียนรู้เพื่อพัฒนางานต่อไป) 
** Note : การอบรม PDCA คอส 2 วันจะรวมเนื้อหาการวางแผน (Time Management and/or Project Management) ในด้านของการเขียนแผนงาน เพื่อทำให้ได้ตามกำหนดเป้าหมายทั้งคุณภาพงานและตามเวลาที่กำหนด แต่ไม่รวมถึงเทคนิคในการบริหาร 5M (Man Machine Material Method and Money) **

รูปแบบการอบรม
  Power Point Presentation เพื่อสอนเนื้อหา/ ทฤษฎี 
 Game เพื่อการเข้าใจเนื้อหาเชิงลึก (นามธรรม) 
 Workshop เพื่อการทดลองใช้เครื่องมือและหลักการที่เรียน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม