หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพโดยใช้ระบบ QCC ซึ่งเป็นระบบการพัฒนา ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ดี ตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยกิกรรมกลุ่มย่อยที่เกิดจากความต้องการของพนักงานผู้ผลิตกลุ่มเล็กๆ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพจากกลุ่มเล็กๆ หลายๆกลุ่มทั้งโรงงานทำให้เกิดประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2. รู้จักการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือทั้ง 7
3. ฝึกการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ตามความคาดหวัง/ เกณฑ์การตัดสินด้านคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 QCC คืออะไร
 ความคาดหวังของ QCC
 ปัจจัยคุณภาพ (4M + 1E)
 การใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
 ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
การตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาด (SMART GOAL)
 วงจร PDCA
 รู้จักกับเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
 เกณฑ์การตัดสินโครงการ QCC เพื่อการประกวด Thailand QCC Award

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา และเล่นเกม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม