หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Quality Control Circle

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพโดยใช้ระบบ QCC ซึ่งเป็นระบบการพัฒนา ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ดี ตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยกิกรรมกลุ่มย่อยที่เกิดจากความต้องการของพนักงานผู้ผลิตกลุ่มเล็กๆ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพจากกลุ่มเล็กๆ หลายๆกลุ่มทั้งโรงงานทำให้เกิดประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2. รู้จักการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือทั้ง 7
3. ฝึกการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ตามความคาดหวัง/ เกณฑ์การตัดสินด้านคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 QCC คืออะไร
 ความคาดหวังของ QCC
 ปัจจัยคุณภาพ (4M + 1E)
 การใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
 ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
การตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาด (SMART GOAL)
 วงจร PDCA
 รู้จักกับเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
 เกณฑ์การตัดสินโครงการ QCC เพื่อการประกวด Thailand QCC Award

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา และเล่นเกม

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารQCCการตั้งเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น