หลักสูตรฝึกอบรม Road to achieve your goal and to Value added - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Road to achieve your goal and to Value added

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achieve Goal) ต้องประกอบไปด้วยการวางแผนที่ดี (The Good Planning) และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management) เพราะระหว่างการทำงาน เรามักเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย และอาจมีงานที่ไม่สำคัญมาแทรกอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Acumen) ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้ ทั้งในเรื่องการบริหารต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้ในการตรวจสอบ และสะท้อนการทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา
การสร้างกระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องด้วยการเห็นคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลางานคุ้มค่ากับการทำงานโดยการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนงานพิชิตเป้หมายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร (Organization) อย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการผ่านทีมงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้การบริหารงานของตัวเองผ่านตัวเองทางการเงิน (Financial Acumen) แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมไปกับทีมงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวางแผนงานกับเป้าหมาย (Planning for Target)
       องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประเภทต่างๆ
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
กระบวนการบริหารจัดการการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       หลักการของการควบคุมการทำงาน (Controlling) ที่ดี
       Workshop : กำหนดกระบวนการบริหารจัดการงานของตัวเอง
การเรียนรู้อัตราส่วนทางการเงินและการประยุกต์ใช้งาน (Financial Acumen)
       การประยุกต์ใช้ในการประเมินธุรกิจ
       การใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
       การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
       การสะท้อนความผิดปกติของการบริหารงาน
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้อัตราส่วนทางการเงินกับการบริหารงาน
เทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Achieve Your Target)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
       เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done)
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ