หลักสูตรฝึกอบรม SMART Manager - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / SMART Manager

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพของปัจจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปจึงมีความจำเป็นที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นพนักงานเพื่อพาทีมให้ทำงานได้ตามกลยุทธ์และแผนที่กำหนด ต้องมีความเป็นผู้นำและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่น เดียวกัน

วัตถุประสงค์
 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้น เป็นผู้นำทีมและมีภาวะผู้นำ
 ผู้บริหารสามารถสร้างสมรรถนะให้กับทีมงานและนำพาทีมปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์และแผนที่กำหนด
 ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างการรับรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง
 ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ในทีมและกับส่วนงานอื่น ๆ หรือ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
       เราจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
 ความหมายของคำว่า “SMART”?
 SMART Goal,
 Motivation,
 Acceptance Changing,
 Role Model and
 Team Oriented.
 SMART manager เป็นได้อย่างไร
 SMART Goal Setting
       SMART Goal
       การตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal setting
       เทคนิคการทำเป้าหมายให้เป็นจริงด้วยการนำไปปฏิบัติ
       อะไรคืออุปสรรคในตั้งเป้าหมายและการลงมือปฏิบัติตามเป้าหมาย
       การประยุกต์เพื่อนำไปปฏิบัติ
 Motivation
       Motivation Theory
       การขับเคลื่อนแรงจูงใจและแรงกระตุ้นสมาชิกในทีมอย่างไรให้ได้คนได้งาน
       สร้างแรงกระตุ้นให้การสื่อสารระหว่างคนระหว่างวัยด้วย DISC
       Workshop : จะขับเคลื่อนทีมอย่างไรให้ได้ผลมากขึ้น
 Acceptance changing
       เพราะอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลง
       ผลจากการเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์อย่างไรกับคนและองค์กร
       การจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลที่ดีกว่า
 Role Model
       บทบาทของผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : อะไรคือบทบาทของผู้บริหาร
 Team Oriented
       ภาวะผู้นำกับการบริหารงานให้ได้ผลมากขึ้น
       เป็นผู้นำอย่างไรให้มีภาวะผู้นำ
       10 characters ที่ผู้นำต้องมีเพื่อการเป็นผู้นำที่ SMART
       เพราะอะไรภาวะผู้นำจึงจำเป็นในการบริหารงานให้ได้ผลมากขึ้น
       เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegation)
       เพราะอะไรจึงต้องมีการมอบหมายงาน
       ปัญหาในการมอบหมายงาน
       มอบหมายงานอย่างไรให้ได้คนได้งานมากขึ้น
       แผนการมอบหมายงานและการช่วยเหลือสนับสนุนในฐานนะพี่เลี้ยง

แนวทางการฝึกอบรม
 
แนวทางการสอนแบบ Training and Group Coaching , บรรยายและ workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
ผู้จัดการ
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหารManagerภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น