หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" นับเป็นภาษิตอมตะของ "ซุนวู" ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์ ในการบริหารงานด้านคุณภาพก็เช่นเดียวกัน หากต้องการให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึง จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งโอกาสและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

swot
   SWOT คือ สูตรลับที่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในแวดวงธุรกิจ ด้วยหลักการง่ายๆ แต่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งทุกรายในวงการ โดยเฉพาะธุรกิจ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่รุนแรง จากการที่มีผู้ประกอบการมากราย ถ้าคุณใช้วิธี "หาจุดเด่น พิชิตจุดด้อย คอยหาโอกาสดี ตีอุปสรรคให้แตกพ่าย" จากหลักการและเทคนิคของ SWOT และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถ ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้มีโอกาสลับคม และวิเคราะห์ธุรกิจ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็ รับรองได้ว่าเกมธุรกิจต่อจากนี้ไป “คุณต้องชนะคู่แข่งแบบขาดลอย” อย่างแน่นอน!

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
 เพื่อจุดประกายความคิดในการนำการวิเคราะห์ SWOT ไปประยุกต์เป็นเทคนิคหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และการวางแผนการทำงานทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการสำหรับพัฒนาประสิทธิผลและผลิตภาพในงานให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะด้วยการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT และการคิดอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการทางเลือกในการปรับปรุงงานแก้ไขปัญหาในงานแบบเชิงป้องกัน 
เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในภาพรวมของการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร ให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อไปในการทำงาน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เข้าอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การวางแผน การแก้ปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานขององค์กรมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานข้ามสายงาน (Cross Functional) มีการทำงานที่สอดประสานกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร การดำเนินงานขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โครงสร้างธุรกิจขององค์กรในมุมมองปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณค่าที่ลูกค้าให้ความสำคัญ การวิเคราะห์คุณค่าและการประเมินความสามารถ ในการส่งมอบคุณค่าขององค์กร
ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และปัจจัยความสำเร็จในงาน
การวิเคราะห์ภายนอกและการวิเคราะห์ภายในของธุรกิจ
คำจำกัดความ และเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
ความผิดพลาด กับดักและหลุมพรางที่มักเกิดขึ้นในการวิเคราะห์ SWOT และการนำไปใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา
เทคนิคสนับสนุนการบ่งชี้ จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรและในงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประเมินองค์กรด้วยตนเองบนพื้นฐานจากองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญของการประกอบธุรกิจและในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ
        - Self Assessment Technique
        - Viable Firm Matrix Technique
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประเมินจากมุมมองภายนอก
        - Survey and Research
        - Benchmarking
การนำเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงเปรียบเทียบด้วยเทคนิค Diagramming และ Graph
      อบรม สัมมนา Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดอ่อน จากตัวอย่างความท้าทายทางธุรกิจและในงานขององค์กร
เทคนิคสนับสนุนการบ่งชี้ โอกาส และอุปสรรคขององค์กรและในงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประเมินบ่งชี้โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ และในงานด้วยการประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือบ่งชี้ความเสี่ยง
        - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
        - What if Analysis 
      อบรม สัมมนา Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค จากตัวอย่างความท้าทายทางธุรกิจและในงานขององค์กร
การออกแบบกลยุทธ์และมาตรการทางเลือกในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในงาน และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค TOWS Matrix
      อบรม สัมมนา Workshop: ฝึกปฏิบัติการออกแบบกลยุทธ์และมาตรการอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในงานด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค TOWS Matrix
อ เสวนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกัน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม