หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
Six Sigma คือ ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ของการรักษาระดับมาตราฐานคุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ลุกค้ามีความพึงพอใจและยินดีจ่าย โดยมุ่งหมายเพื่อทำให้คุณภาพของสินค้า/บริการ อยู่ในระดับ 6 หรือเกิดการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งใน 1 ล้านครั้ง ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงสถิติ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งต้องขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ระบบ Six Sigma
2. เรียนรู้กลยุทธในการขับเคลื่อนระบบ Six Sigma
3. เข้าใจระดับมาตราฐานความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Quality Standard)
4. เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อระบบ Six Sigma

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1
 Six Sigma Background
 Why 6Sigma?
 Key Strategy Concept Customer Satisfaction
 Variation
 Process and Scientific Investigation
 32 Tools introduction (only basic introduction, not in details)
 Workshop : Quality Identification

DAY 2
 DMAIC
 Variability Reduction DMAIC
 Soft aspect of DMAIC Process in DMAIC project
 Quality by Design
 6Sigma Project Key Concept
 People and Organization Learning
 Workshop : Evaluation and Priority

วิธีการดำเนินการสอน
1. Power Point Presentation.
2. Game Play for Philosophy understanding.
3. Workshop to practices the tools that you just learn about.

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม