หลักสูตรฝึกอบรม Smart Job Description - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Smart Job Description

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาอันดับต้นๆ ที่สะท้อนมาจากบุคลากรในองค์กร แทบจะทุกระดับชั้น คือ หน้าที่ไม่ชัดเจน หรือ ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง เราอาจเรียกได้ว่า หน้าที่ชัดเกินไป แต่ไม่ครอบคลุม คือหลายคนต่างก้มหน้าก้มตาทำงานส่วนที่เข้าใจว่าเป็นงานของตัวเอง แต่พอมีงานส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ใคร ประเภทงานขอความร่วมมือ งานฝาก หรืองานที่อยู่ระหว่างรอยต่อของหน่วยงาน หลายคนกลับปฏิเสธที่จะทำโดยมีเหตุผลเรื่องงานยุ่งเป็นข้ออ้าง ซึ่งอาจทำให้งานสะดุด หรือเกิดปัญหา
   ปัญหาเรื่อง การกำหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย เพราะมันเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งกันภายในองค์กร เนื่องจากโทษกันไปโทษกันมา มันคือสาเหตุของประสิทธิภาพ คุณภาพผลงานที่สูญเสียไป เนื่องจากการประสานงานกันระหว่างบุคคล หรือการประสานระหว่างหน่วยงาน ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งหากตีเป็นมูลค่าความเสียหายจากการจัดหน้าที่ จัดระบบงานไม่ดี ก็จะพบว่าเป็นต้นทุนสุญเปล่า ที่ไม่น้อยเลยที่เดียว
   และอีกประการที่สำคัญ ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description (JD) เป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่ใช้ในการออกแบบระบบอื่นๆอีกหลายตัว เช่น การประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน ดังนั้นถ้าจัดใบกำหนดหน้าที่งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลดีต่อส่วนอื่นๆไปด้วย
   ดังนั้นในทุกองค์กร ควรมีการออกแบบใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description (JD) ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ครอบคลุม มีที่มาที่ไปสอดคล้องกันทั้งระบบ และ สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน แก้ปัญหาความไม่เหมาะสมในการแบ่งงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้สามารถพัฒนาองค์กร ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ว่าส่วนใดบ้างที่เกี่ยวเนื่องมาจาก ใบกำหนดหน้าที่งาน 
2. เพื่อให้เข้าใจถึง เหตุผล ที่มาที่ไป หลักในกาจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานที่ถูกต้อง เพื่อสามารถออกแบบ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ปัญหาการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างแท้จริง
3. เพื่อให้ทำ JD ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ยืดหยุ่นได้ และไม่ซ้ำซ้อน สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด
4. สามารถจัดทำ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในรูปแบบ Smart JD เข้าใจง่าย กระชับ ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้อ้างอิง เพื่อจัดทำระบบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถช่วยป้องกันและ ลดความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงาน เนื้อจากหน้าที่ไม่ชัดเจน และ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานอย่างราบรื่น โดยยึดหลักของผลงานขององค์กรเป็นสำคัญ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ส่วนที่ 1 เข้าใจปัญหาองค์กร ที่เกิดจาก JD และ เข้าใจความสำคัญของการทำ JD ที่ถูกต้อง
         อบรมบริการ  ระบายปัญหา อะไรบ้างที่ไม่ชัดเจนในการทำงาน
         อบรมบริการ การทำ JD สำคัญอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง 
         อบรมบริการ ทำ JD จะช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง 
         อบรมบริการ การทำงานที่ดี ต้องมีทั้งระบบ และ ความสามัคคี มีน้ำใจไมตรีต่อกัน 
 ส่วนที่ 2 เข้าใจการออกแบบ JD ที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
         อบรมบริการ JD ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร 
         อบรมบริการ หลักการ และ ขั้นตอนการออกแบบ JD ครบถ้วน ครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน ถูกต้อง 
         อบรมบริการ โครงสร้างสำคัญ ของการทำ JD ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง
 ส่วนที่ 3 การทำ Smart JD
         อบรมบริการ Smart JD คืออะไร ดีกว่าทำ JD แบบเดิมอย่างไร 
         อบรมบริการ รูปแบบของ Smart JD 
         อบรมบริการ สร้าง Smart JD ต้นแบบของหน่วยงาน กระจาย JD สู่พนักงานอย่างครบถ้วน
 ส่วนที่ 4 การนำ Smart JD ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ
         อบรมบริการ Smart JD มีประโยชน์กับใคร ใช้ทำอะไรได้บ้าง 
         อบรมบริการ การใช้ Smart JD ในทางปฏิบัติ

กิจกรรม และ Work Shop ประกอบการฝึกอบรมสัมมนา
 Work Shop 1 ระบายปัญหา ให้ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็น อะไรบ้างที่เป็นปัญหาในการทำงาน ความซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจนของการทำงาน สรุปเป็นหัวข้อ เขียนใส่กระ Flip chart วิทยากรจะสรุปเป็นหมวดหมู่
 ให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นภาพรวม ของปัญหาที่เกิดจาก ความไม่ชัดเจนของการกำหนดหน้าที่งาน
 Work Shop 2 อยากให้รูปแบบการทำงานเป็นอย่างไร ให้ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็น การทำงานแบบไหนที่อยากเห็น และส่งตัวแทนพูดแลกเปลี่ยนให้เพื่อนฟัง แบบสร้างสรรค์ ไม่มีการตำหนิเรื่องเก่าๆ
 ให้ผู้เข้าอบรมได้ออกความคิดเห็นในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน
 Work Shop 3 Business Function , Organization & Work Flow ให้ทุกคนเขียนรูปผัง โครงสร้างในหน่วยงาน รวมถึง หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน แล้วเขียน เส้นทางการเดินงาน ในแต่ละระบบ จากที่เรารับมาและส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นๆ ส่งตัวแทนมาอธิบายแลกเปลี่ยนหน้าห้อง
 ให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน กระบวนการทำงาน และ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อเตรียมทำ JD ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 Work Shop 4 หัวใจของ JD ต้องมีทุกคำตอบ เอาข้อมูลจากกิจกรรม WS3 มาเขียนเป็นข้อๆ โดยแต่ละข้อ ต้องแยก เป็นตราราง 4 ช่อง คือ (บน Flip Chart หรือ Excel) 
         อบรมบริการ หน้าที่หลัก
         อบรมบริการ กิจกรรมหลัก 
         อบรมบริการ ผลที่คาดหวัง 
         อบรมบริการ ตัวชี้วัดผลงาน
 ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนด หัวข้อในการทำ JD ได้จากผังงาน และ สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของงานแต่ละงานที่ทำ 
 Work Shop 5 การทำ Smart JD ให้ทุกคนนำตารางจาก กิจกรรม WS4 เพิ่ม Column ต่อท้าย นำรายชื่อตำแหน่งงาน กำหนดลงไปในแต่ละ Column แล้วทำการกระจาย งานในแต่ละหัวข้อ ว่างานไหน ใครรับผิดชอบ
 ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทำ JD ที่ต้องใช้ปฏิบัติงานจริง เพื่อมองเห็น และแก้ไขช่วงโหว่ ความซ้ำซ้อน ของการทำงาน 
 Work Shop 6 รวมต้นแบบ JD หาผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือวางแผนการจัดทำ Smart JD ให้แล้วเสร็จ หลังเสร็จสัมมนา
 เพื่อให้องค์กร สามารถจัดทำ Smart JD ได้อย่างแท้จริง และนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป

เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม
สไตล์การบรรยาย แบบ ฮาสนุก ตื่นเต้น บวก การกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววิทยากร กิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอมรม ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำใช้กับการทำงานจริง
บรรยาย 35 % 
กิจกรรมกลุ่ม 65%

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจหน้าที่ บทบาท ที่ชัดเจนของตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน รวมถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติสอดคล้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. แก้ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน กรอบงานที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ป้องกันความขัดแย้ง แก้ไข ช่องโหว่ของหน้าที่ 
3. ทำให้กระบวนการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็นระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. องค์กรสามารถทำ Smart JD มาตรฐาน ง่าย ได้ผล นำไปใช้ประโยชน์กับงานส่วนอื่นๆได้

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้จัดการ
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 Supervisor
 หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม