หลักสูตรฝึกอบรม Statistic Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Statistic Problem Solving

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การแก้ปัญหาเชิงสถิติคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นจริง และเฉพาะเจาะจงในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ ความยากของการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คือการกำหนดตัวแปรที่ต้องทำการเก็บข้อมูล อย่างไรก็ดีเมื่อทำไประยะหนึ่งเราจะสามารถกำหนดตัวแปรได้ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้า ทำให้เป็นกระบวนการที่ยั่งยืนและได้ผลดีในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. ทบทวนกระบวนการทางสถิติ
2. รู้จักกับข้อมูลและการกำหนดตัวแปร
3. สามารถนำวิธีทางสถิติเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Statistic Basic Process
 Data Types
 Cause of Variation
 Sample Size and Sample Frequency
 Statistic Data Analysis
Problem Solving Tools
 Principle Component Analysis
 Choice of Control Limit
 Decision Making Process
 Workshop – Statistic Problem Solving Diagram  

รูปแบบการอบรม
บรรยายเนื้อหา เล่นเกม และการทำงานจำลอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม