หลักสูตรฝึกอบรม Strategy And Financial for Business Owner - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Strategy And Financial for Business Owner

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรนั้นจะต้องคำนึงการทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งผลกำไร และความพึงพอใจของลูกค้า ผู้บริหารจึงต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยกลยุทธ์นั้นเปรียบเสมือนแผนที่ขององค์กร ว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องดูการเงินขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะงบการเงินจะบกว่าองค์กรอยู่ในสถาน และสร้างการเรียนรู้ในความเป็นเจ้าของร่วมกัน และใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Strategy & Financial for Business Owner นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีเสถียรภาพในด้านการเงินและการบริหารทรัพยากรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
     • ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร
     • การสร้างความตะหนักขององค์กรแบบ Business Owner
     • ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas
     • Workshop 1: กิกรรมสร้างความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
Module 2 : Financial Analysis
     • มาทำความรู้จักงบการเงินแต่ละประเภท เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด
     • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน
        1.สภาพคล่อง (Liquidity)
        2.ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
        3.การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
        4.ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
     • Workshop 2: วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำผลไปสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร
Module 3 : การวางแผนด้านกลยุทธ์
     • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model
     • สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces
     • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
     • Workshop 3: SWOT Analysis มาจัดทำกลยุทธ์องค์กร

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
    • วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%
    • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม