หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและได้ฝึกการคิดแบบเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางความคิด ซึ่งวิธีการคิดอย่างเป็นระบบจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน เกิดการเรียนรู้ของทีมทำให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นทีม (Team Learning)

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
2. การสร้างกระบวนการคิด (Generation and Creative Process)
3. เรียนรู้การประเมินและแยกแยะสถานการณ์ (Situation Analysis)
4. ฝึกการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Decision Analysis)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ คิดอย่างเป็นระบบ 
5 ขั้นสู่การคิดเป็นระบบ
เครื่องมือช่วยคิด
การสร้างกระบวนการคิด
การประเมินและแยกแยะสถานการณ์
การวิเคราะห์และการเลือก
การประเมินความเสี่ยง และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม