หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและได้ฝึกการคิดแบบเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางความคิด ซึ่งวิธีการคิดอย่างเป็นระบบจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน เกิดการเรียนรู้ของทีมทำให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นทีม (Team Learning)

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
2. การสร้างกระบวนการคิด (Generation and Creative Process)
3. เรียนรู้การประเมินและแยกแยะสถานการณ์ (Situation Analysis)
4. ฝึกการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Decision Analysis)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ คิดอย่างเป็นระบบ 
5 ขั้นสู่การคิดเป็นระบบ
เครื่องมือช่วยคิด
การสร้างกระบวนการคิด
การประเมินและแยกแยะสถานการณ์
การวิเคราะห์และการเลือก
การประเมินความเสี่ยง และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม