หลักสูตรฝึกอบรม Systems Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Systems Problem Solving and Decision Making

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น
1. สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
2. สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกอนาคต และทัศนคติในการเป็นนักแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา 3G และ 2G
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนด้วย DMAIC
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนการตัดสินใจโดยใช้ Criteria Rating

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ประเภทของคนในการเผชิญหน้ากับปัญหา
2. ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในศตวรรษที่ 21
3. พื้นฐานความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา
4. ประเภทของปัญหา
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาด้วย Systems Analysis
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาด้วย Systems Design
5. หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา 3G และ 2G
6. 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา 1. Define (การระบุปัญหา)
         - การระบุปัญหาด้วย Pareto Diagram
         - การระบุปัญหาจากมุมมองลูกค้า
         - การจัดกลุ่มปัญหาด้วย Affinity Diagram
         - การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา 2. Measure (การสำรวจสภาพปัจจุบัน)
         - SIPOC
         - Flow Process Chart
      อบรม สัมมนา 3. Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา)
         - กรอบคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกิดปัญหา
         - เทคนิควิเคราะห์ปัญหา IS-IS NOT
         - เทคนิควิเคราะห์ปัญหา Why-Why
      อบรม สัมมนา 4. Improve (การดำเนินการปรับปรุง)
         - การตั้งคำถามด้วย “5W1H”
         - ECRS
         - แนวคิดหาโครงการปรับปรุงด้วย Systems Design
      อบรม สัมมนา 5. Control (การควบคุม และจัดทำให้เป็นมาตรฐาน)
7. การตัดสินใจด้วย Criteria Rating

วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยาย 40%
2. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study) และการทำ Workshop 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม