หลักสูตรฝึกอบรม Systems Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Systems Problem Solving and Decision Making

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น
   1. “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา”
   2. “สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ”
   จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดเพื่อประเมินสถานการณ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการตัดสินใจ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1
ทักษะการคิด (Thinking Skills) ในการทำความเข้าใจสถานการณ์ 
ฝึกฝนจำแนกประเภทสถานการณ์ 
      อบรม สัมมนา “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา” 
      อบรม สัมมนา “สถานการณ์ที่ต้องเลือก” พักรับประทานอาหารว่าง
ความคิดพื้นฐานเชิงระบบ (Systems Thinking) ต่อการแก้ปัญหา
ทักษะการคิด และการทำความเข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการเขียนแผนภาพ “Systems Problem Solving” 
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving) ด้วยขั้นตอน “DMAIC” 
Workshop : การระบุหัวข้อปัญหา พักรับประทานอาหารว่าง 
ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา “PIPE” 
      อบรม สัมมนา P - People 
      อบรม สัมมนา I - Input 
      อบรม สัมมนา P – Process 
      อบรม สัมมนา E – Environment 
การเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน
Workshop : การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา 
สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม 


DAY 2
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
Workshop : การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
เทคนิคการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกใดทางหนึ่งโดยใช้ Criteria Rating
Workshop : ฝึกตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งโดยใช้ Criteria Rating จากกรณีศึกษา
เทคนิคการตัดสินใจหาคำตอบที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยใช้ Optimization Model
Workshop : ฝึกตัดสินใจหาคำตอบที่ดีที่สุด โดยใช้ Optimization Model ในกรณีตัวอย่างตามประเภทธุรกิจของลูกค้า
สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม

กรอบความคิดของหลักสูตร

Systems Problem Solving and Decision Making

แนวทางในการฝึกอบรม
 บรรยาย 40% 
 เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study) และการทำ Workshop 60%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการวิเคราะห์การคิดเชิงระบบ

แสดงความคิดเห็น