หลักสูตรฝึกอบรม Systems Problem Solving for Engineer and Supervisor - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Systems Problem Solving for Engineer and Supervisor

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน โดยเป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหา ก็คือ การแก้ไขปัญหานั้นให้หมดสิ้นไป และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคต 
   การทำความเข้าใจในปัญหาโดยพิจารณากลไลการเกิดปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยแนวทาง Systems Problem Solving ที่อยู่บนพื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) มาผนวกกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้แนวทางของ QC Story, DMAIC หรือ 8D Report ที่อยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน คือ PDCA ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการมองปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Problem Solving)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (Problem Solving Steps)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่หน้างานจริงได้ 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปัญหา คือ อะไร ? 
2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
3. การมองปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Problem Solving) 
4. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (Problem Solving Steps) 
5. Workshop : การแก้ปัญหาที่หน้างานจริง

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
Engineer และ Supervisor จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : EngineerทักษะการคิดPDCA

แสดงความคิดเห็น