หลักสูตรฝึกอบรม Systems Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Systems Thinking

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้รับรู้มา โดยการเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การรับรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
   Peter M. Senge ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Learning Organization ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ “The Fifth Discipline” ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวินัยตัวที่ 5 คือ“Systems Thinking” ว่าเป็นวินัยอันเป็นเสาหลักที่จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
   ในหลักสูตร “Systems Thinking” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ของตนเองในเบื้องต้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่การทำความเข้าใจ และเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในรูปแบบพื้นฐาน ได้แก่
   1. วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
   2. วงจรสมดุล (Balancing Loop)
   รวมไปถึงรูปแบบแผนภาพความคิดเชิงระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ และสามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง ในการจับประเด็นสำคัญ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และความสำคัญของวินัยประการที่ 5 (Systems Thinking)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
    4.1 วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
    4.2 วงจรสมดุล (Balancing Loop)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโจทย์ปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ ออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ทำไมคุยเรื่องเดียวกัน แต่เห็นภาพไม่เหมือนกัน ? 
ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อจับ Key Words และ Key Topics 
การเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) 
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากโจทย์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และ Clip VDO ที่กำหนดให้
วินัย 5 ประการที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คือ อะไร ?
รูปแบบพื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Basic Pattern of Systems Thinking)
      อบรม สัมมนา Reinforcing Loops
      อบรม สัมมนา Balancing Loops
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่กำหนด 
การเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ 
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่กำหนดให้ 
 Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากกรณีศึกษาทางธุรกิจที่กำหนดให้

แนวทางการฝึกอบรม
 บรรยาย 40%
 เรียนรู้ผ่าน Clip VDO และ Workshop 60%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการและผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดเชิงระบบSystems Thinking

แสดงความคิดเห็น