หลักสูตรฝึกอบรม Systems Thinking and Systems Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Systems Thinking and Systems Problem Solving

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน โดยเป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหา ก็คือ การแก้ไขปัญหานั้นให้หมดสิ้นไป และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคต
   การทำความเข้าใจในปัญหาโดยพิจารณากลไลการเกิดปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยแนวทาง Systems Problem Solving ที่อยู่บนพื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) มาผนวกกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาให้ถึงสาเหตุรากเหง้า Root Cause Analysis ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามทำไม-ทำไม (Why-Why)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการมองปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Problem Solving)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาให้ถึงสาเหตุรากเหง้า Root Cause Analysis ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามทำไม-ทำไม (Why-Why)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่หน้างานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปัญหา คือ อะไร ? 
2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
3. การมองปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Problem Solving) 
4. การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยการตั้งคำถามทำไม-ทำไม (Why-Why) 
5. Workshop : การแก้ปัญหาที่หน้างานจริง


แนวทางในการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการวิเคราะห์การคิดเชิงระบบ

แสดงความคิดเห็น