หลักสูตรฝึกอบรม The Growth Mindset for Leader - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม The Growth Mindset for Leader

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมองเห็นโอกาสแม้ในช่วงวิกฤต พวกเขามองหาวิธีที่จะช่วยให้ทีมของพวกเขาเติบโต พังทลาย และสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถเอาชนะความท้าทายร่วมกันได้ พวกเขาไม่เคยกล่าวโทษ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และทำงานเพื่อปรับปรุงตนเอง ในทางกลับกัน หากผู้นำมีกรอบความคิดแบบตายตัว ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จะแสดงพฤติกรรมที่เข้าไปจัดการในส่วนเล็กๆน้อยๆ (Micro Managing) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งความกลัวภายในทีมของพวกเขา เพิ่มความเหนื่อยหน่ายของพนักงานและเพิ่มอัตาราการลาออก และยังลดประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว
  การเป็นผู้นำด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตไม่เพียงมองเห็นศักยภาพส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาของแต่ละบุคคลและในทีมของโดยรวมเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของตัวผู้นำเองและสนับสนุนให้พยายามทำให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


วัตถุประสงค์
ผู้เรียนมีการวิธีเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัว เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยส่งเสริมการทำงาน และเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนมีโอกาสที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุด มีแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาทักษะและฐานความรู้ต่อไปในทางที่ก้าวหน้าและมีความหมายต่อทั้งตนเอง องค์กร และเพื่อนร่วมงาน


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 วิเคราะห์ความเชื่อและการกระทำที่นำไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโตภายในองค์กร
ประเมินโอกาสในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตมากขึ้น
ใช้แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมความคิดในการเติบโตภายในองค์กร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ที่มาและแนวความคิดเกี่ยวกับ Growth Mindset กำหนดและอภิปรายความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset และสามารถระบุกรอบความคิดของตนเองได้จากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ รวมถึงการพูดคุยถึงความเหมาะสมของกรอบความคิดในการเติบโตในที่ทำงาน
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Mindset
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fix Mindset
      อบรม สัมมนา ประโยชน์และลักษณะของ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา ท่าทีของการมี Growth Mindset ในที่ทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : แบ่งกลุ่มย่อย, Brainstorm, Group discussion
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม, เข้าใจความแตกต่างของ Fixed Mindset และ Growth Mindset
Organizational Mindset สามารถกำหนดกรอบความคิดขององค์กรและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์กรที่มีความคิดแบบตายตัวกับองค์กรที่มีความคิดแบบเติบโตได้ และช่วยส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตภายในองค์กรของและระบุคุณสมบัติที่นำไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโตขององค์กรได้
      อบรม สัมมนา Organization Mindset
      อบรม สัมมนา วัฒนธรรมองค์กร กับ Organization Mindset
      อบรม สัมมนา Growth Mindset ในผู้นำขององค์กร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : บทบาทสมมุติ, เป็ดชิงพื้นที่
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : เข้าใจถึงภาวะการนำแบบที่มีและไม่มี Growth Mindset และเข้าใจองค์ประกอบต่อ Growth Mindset ในบริบทที่ทำงานจริง
การพัฒนา Growth Mindset ของตนเองและทีม สามารถระบุกรอบความคิดของคุณและสารถสามารถฝึกใช้กรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อก้าวไปข้างหน้า และสามารถนำแนวทางปฏิบัติไปใช้กับการให้และรับข้อเสนอแนะ แก่ทีม และหรือผู้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การให้และการรับ feedback
      อบรม สัมมนา การโค้ช 1:1 และแบบ ทีม ด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับคู่ฟัง ตั้งคำถาม, จับคู่โค้ช
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะการฟัง สะท้อน ตั้งคำถาม ด้วย Growth Mindset และแนวทางการนำไปใช้จริงในองค์กร


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม