หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน
(TPM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance (TPM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกับการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องมาจากการทำหลายๆ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักที่ขาดมิได้คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในองค์กรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ซึ่งระบบ TPM สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักรและ เครื่องมือในการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ 4 เสาหลักของการทำ TPM
2. เรียนรู้ภาพรวมของการทำ TPM เพื่อการเลือกและจัดลำดับการทำ TPM
3. เพื่อการจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรรายปี/ รายเดือน/ รายอาทิตย์และรายวัน
4. เพื่อรับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อเครื่องจักรร่วมกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดแบบทีพีเอ็มและจุดประสงค์การทำทีพีเอ็ม
 Focus Improvement
       ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
       6 สาเหตุหลักของความสูญเสีย
 Work shop – ค้นหาเครื่องจักรซ่อมบ่อย 
 Autonomous Maintenance ขั้นตอนการทำไปสู่โปรแกรมบำรุงรักษาอัตโนมัติ
 Plan Maintenance โปรแกรมมุ่งสู่การซ่อมเป็น 0 (Zero break down)
 Training and Education การอบรมโปรแกรมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องจักร
 Work shop – สร้างโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม