หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 3 วัน

(TPM)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Total Productive Maintenance

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาวการณ์แข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัททุกแห่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้พนักงานมีความตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้ มีเครื่องมือมากมายในการบริหารจัดการเรื่องการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง TPM หรือ การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิต ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายข้างต้น เพื่อนำไปสู่ผลประกอบการที่บริษัทคาดหวัง และสุดท้ายผลตอบแทนต่างๆ ก็จะกลับมาสู่พนักงานในรูปต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทน เงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ นั่นเอง

วัตถุประสงค์
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักการ TPM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในบริษัท
 ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้เครื่องจักร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการดูแลเครื่องจักรเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร สามารถพัฒนาทีมงาน งาน และการวางแผนดูแลรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1
 สร้างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
       เป้าหมายของ TPM คืออะไร
       ท่านคาดหวังอะไรจากหลักสูตร TPM
       ทบทวน Business Model ของบริษัท
       ทบทวน Business unit Role
       ทบทวนความพร้อมในการพัฒนา เช่น คน เครื่องมือ วิธีการ
       Workshop 1: ทบทวนความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่ง
 เครื่องมือในการพัฒนา TPM
       8 Pillars for TPM
       Risk management กับการทำ TPM
       แนวทางการปฏิบัติตาม 8 Waste management เพื่อการเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิต
       แนวทางการปฏิบัติ 7 Step for Autonomous Maintenance: AM
       Workshop 2
       Role & Responsibility ของ User and Maintenance
       Workshop 3

Day 2
 เครื่องมือในการพัฒนา TPM
       Pull Systems by Visual Control
       Jidoka เพื่อการเพิ่ม Productivity and Cost reduction
       MUDA MURI MURA
       Seiso for TPM
       HoRenSo model
       ขั้นตอนการตรวจประเมินผล TPM (TPM Evaluation schedule)
       Workshop 4: TPM plan and Key Point of Succession (KPS)

Day 3
       Monitoring and Feedback

แนวทางการฝึกอบรม
วิทยากรทำหน้าที่ บรรยาย และ Facilitator เพื่อช่วยหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการ Discussion, Sharing, Brainstorming & Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Productive MaintenanceTPMผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น