หลักสูตรฝึกอบรม Total Quality Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Total Quality Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในโลกธุรกิจได้ คือ การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       Time (เวลา) 
       Quality (คุณภาพ) 
       Cost (ต้นทุน)
   การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Process Improvement) แก่นสำคัญอยู่บนพื้นฐานการทำงานแบบ TQM อันเป็นจิตวิญญาณที่เป็นรากฐานสำคัญในวัฒนธรรม การทำงานที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน (Operational Excellence) โดย TQM Concept ประกอบด้วย 
       TQM Concept#1 : PDCA 
       TQM Concept#2 : Customer Focused 
       TQM Concept#3 : Fact Based 
       TQM Concept#4 : Dispersion 
       TQM Concept#5 : Process Oriented 
   ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นนอกเหนือจากการทำงานแบบ TQM แล้ว ยังต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารประสิทธิผลการทำงานในภาพรวม Total Productivity Management รวมไปถึงการทำกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานด้วยแนวคิด Problem Solving

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในมิติของคุณภาพงานในด้าน Time, Quality และ Cost
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานแบบ TQM
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือในการบริหารประสิทธิผลการทำงานในภาพรวม Total Productivity Management
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานด้วยแนวคิด Problem Solving

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
มิติของคุณภาพงานในด้าน Time, Quality และ Cost 
แนวคิดการบริหารงาน Total Quality Management (TQM) 
       TQM Concept#1 : PDCA 
       TQM Concept#2 : Customer Focused 
       TQM Concept#3 : Fact Based 
       TQM Concept#4 : Dispersion 
       TQM Concept#5 : Process Oriented 
เครื่องมือในการบริหารประสิทธิผลการทำงานในภาพรวม Total Productivity Management 
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานด้วยแนวคิด Problem Solving

แนวทางในการฝึกอบรม
1. Training and Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : TQMกระบวนการทำงานPDCA

แสดงความคิดเห็น