หลักสูตรฝึกอบรม Total Quality Management - หลักสูตร 1 วัน
(TQM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Total Quality Management (TQM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทุกระดับ โดยคำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมกับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ คือระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

วัตถุประสงค์
1. ทำความรู้จักกับระบบ การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)
2. เรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร
3. รู้จักเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
4. เรียนรู้ข้อบ่งชี้ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Basic Concept of TQM หลักการ และแนวคิด TQM
 5 Approaches of Definition Quality 5 ความหมายของคุณภาพ
 7 Deadly Diseases 7 อุปสรรคของความสำเร็จ
 Element for Success ปัจจัยความสำเร็จ
7 Basic Quality Tools 7 เครื่องมือคุณภาพ
 Indicator for Customer Satisfaction ตัวชี้วัด/บ่งบอกระดับความพึงพอใจ
 Cost of Quality ราคาของคุณภาพ
 Work shop – “Looking for Quality needed”

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม