หลักสูตรฝึกอบรม Train the Trainer สำหรับทีมขาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม Train the Trainer สำหรับทีมขาย

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทีมงานขายให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า / บริการ ทักษะการขายที่มีความเชี่ยวชาญ มีกรอบความคิดที่ดีเกี่ยวกับงานขาย บริหารงานขายอย่างเป็นระบบ จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งใจไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การมีวิทยากรภายใน และ/หรือ หัวหน้างานขายเป็นวิทยากรภายในองค์กร ที่ควรดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้พนักงานขายมีความพร้อมในการดำเนินการขายได้อย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญ คือ หัวหน้างานสอนงานทีมงานขายได้หรือไม่ ?
หัวหน้างานขาย สอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน (Onsite Training) อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พนักงานขายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการขาย ที่สามารถดำเนินงานขายให้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจาก
      - หัวหน้างานสอนงานไม่เป็น !
      - หัวหน้าไม่มีเวลาในการสอน !
      - หัวหน้าไม่รู้จะสอนเรื่องอะไร !
      - หัวหน้างานชอบให้พนักงานเรียนรู้เอง !
การพัฒนาหัวหน้าทีมงานขายให้เป็นวิทยากร (Train the Trainer for Sales Team) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาทีมงานขายในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็วในการเอาชนะการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสอนงานทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลในฐานะวิทยากรที่มีเทคนิคการสอนที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างหลักสูตรงานขายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสินค้า / บริการ ขององค์กรในฐานะผู้เชี่ยวชาญและนำไปใช้พัฒนาทีมงานขายได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ / เทคนิคการสอนอย่างวิทยากร ทำให้บรรยากาศการสอนได้รับการยอมรับจากพนักงานทีมงานขายด้วย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานขายของตัวเองให้เกิดความมั่นใจในการขาย บรรลุเป้าหมายยอดขายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ / ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรงานขาย
       สมรรถนะนักขายมืออาชีพ (Competency)
       กรอบความคิดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Mindset)
       ทักษะการขายตามกระบวนการ (Selling Skill)
       การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management)
       กิจกรรม : การออกแบบเนื้อหาการสอนของตัวเอง
เทคนิคการสอนเนื้อหา ความรู้ให้เกิดความเข้าใจ
       การบรรยาย / อธิบาย รายละเอียด
       การใช้รูปภาพ / โมเดล สร้างความเข้าใจ
       การสอนขั้นตอน / กระบวนการ การทำงานขาย
       การสอนแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
       Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการสอน
เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวกกับงานขาย
       การใช้เทคนิค NLP สร้างพลังเชิงบวก
       การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
       การดึงศักยภาพด้วยการโค้ช (Coaching)
       การเล่าเรื่องชวนคิด (Storytelling)
       Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคเปลี่ยนกรอบความคิด
เทคนิคการสอนทักษะ / เทคนิคการขายแบบต่างๆ
       การเตรียมบทพูดในสถานการณ์ต่างๆ
       การ Role Playing ให้เห็นทักษะ / เทคนิคของตัวเอง
       การใช้เครื่องมือการขายประกอบการสอน
       การสอนหลักการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการสอนแบบต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม